Nowości bibliotekiCurrently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

:
Pieprzny S.: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest podstawowym warunkiem funkcjonowania państwa. Stąd też zadania z tego zakresu wykonują nie tylko organy wyspecjalizowane administracji rządowej, często zwane formacjami umundurowanymi czy uzbrojonymi, ale także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Tak szeroki zakres podmiotowy wskazuje też na rozległość i wielokierunkowość tych zadań.

Definicje bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawione są w publikacji nie tylko w ujęciu materialnym, jako przedmiot ochrony, ale także w ujęciu instytucjonalnym - poprzez wskazanie całego systemu podmiotów, do których należy ta ochrona. System ten określany jest też jako administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Treść książki daje spojrzenie na bezpieczeństwo i porządek publiczny tak w ujęciu przedmiotowym, jak i podmiotowym, przy uwzględnieniu aktualnego stanu normatywnego i literatury przedmiotu.
:
Probacja i resocjalizacja instytucjonalna: wybrane problemy teorii i praktyki. Pod red. Huberta Kupca. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.

Książka Probacja i resocjalizacja instytucjonalna - wybrane zagadnienia jest rezultatem zorganizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim konferencji naukowej z udziałem gości z kraju i zagranicy. Myślą przewodnią przygotowanej publikacji było ukazanie możliwie szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu resocjalizacji w środowisku otwartym oraz w warunkach izolacji instytucjonalnej. Autorzy zamieszczonych artykułów są zgodni, że obecny system resocjalizacji wymaga przebudowy, głównie ze względu na jego nieefektywność i zwracają uwagę na różne aspekty, które warto uwzględnić przy projektowaniu i wdrażaniu działań reformatorskich. Dotyczą one zarówno zagadnień prawno-organizacyjnych, wyznaczających warunki brzegowe procesu resocjalizacji, budowania środowiskowego systemu profilaktyki środowiskowej, refleksji nad celami oddziaływań wychowawczych oraz humanizacją warunków w instytucjach penitencjarnych i izolacyjnych, jak i zmiany postaw społecznych wobec osób niedostosowanych społecznie oraz sposobu kształcenia akademickiego przyszłych kadr wychowawczych. Idee humanistyczne w resocjalizacji wyrażają się bowiem w podmiotowym traktowaniu osób wykazujących trudności adaptacyjne w życiu społecznym i polegają na indywidualizowaniu oddziaływań, zaangażowaniu samego podopiecznego w zmianę dotychczasowego funkcjonowania przy aktywnym współdziałaniu całego społeczeństwa z poszanowaniem prawa do wolności i godności osobistej każdego człowieka. Poruszane w prezentowanej publikacji zagadnienia mogą przyczynić się znacząco do wzmocnienia więzi społecznej łączącej jednostkę ze społecznością, w której ona funkcjonuje i w ten sposób wpłynąć na pogłębianie integracji całej wspólnoty.
dr Hubert Kupiec
:
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie. Red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Niniejsza publikacja stanowi zbiór 14 artykułów dotyczących przemocy w małżeństwie i rodzinie. Problem przemocy rozpatrywany jest tu w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym, prawnym oraz teologicznym.
:
Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T.: Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli jest istotnym problemem społecznym i pedagogicznym. Częste występowanie napięć i stresów w trudnych na ogół warunkach pracy zawodowej powoduje wyczerpanie emocjonalne oraz symptomy utraty poczucia podmiotowości nauczycieli, obniża ich motywację i zaangażowanie w sprawy szkoły i środowiska. W zawodzie nauczycielskim, w którym rotacja osób zatrudnionych jest niewielka, ma to niekorzystne skutki zarówno dla samych nauczycieli, jak i uczniów, gdyż wypalenie zawodowe z oczywistych powodów obniża jakość pracy pedagogicznej. Publikacja ma wysoki poziom merytoryczny, dotyczy istotnego, a zbyt mało rozpoznanego zagadnienia oraz przedstawia wyniki wartościowych, szeroko zakrojonych pod względem tematycznym badań.
:
Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Prezentowana monografia stanowi ciekawy i wartościowy wkład do dyskursu nad współczesnymi zagadnieniami teorii i praktyki wychowania. Teraźniejszość w edukacji i w innych sferach życia społecznego stanowi przebogaty poznawczo obszar badawczy, z którego autorzy poszczególnych rozdziałów sporządzili nośne i trafne sprawozdania. Wartością nie do przecenienia jest zaprezentowana w pracach różnorodność wynikająca z odmiennych perspektyw ujmowania dynamiki współczesnego wychowania oraz przenikanie zagadnień postrzeganych jako szanse i zagrożenia procesu wychowania. Nośność podejmowanej problematyki kieruje monografię do rąk szerokiego grona odbiorców. Może być ona wykorzystywana w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i innych humanistycznych, wewnątrz których penetrowane są zagadnienia wychowania. Studium powinno dotrzeć także do praktyków - zarządzających edukacją, na różnorodnych szczeblach kształcenia.
:
Jadach K.: Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Współczesna nauka i praktyka podważają resocjalizacyjną funkcję kary pozbawienia wolności. Nie ulega obecnie wątpliwości, że penitencjarne instytucje izolacyjne uniemożliwiają pełne zaspokojenie podstawowych fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb jednostki, kreują sytuację deprywacji, degradacji i ekskluzji społecznej, naruszając podstawowe prawo człowieka - prawo do wolności. Na miano zwykłej hipokryzji zasługuje taki sposób racjonalizowania polityki kryminalnej państwa, który upatruje w karze izolacyjnej środek poprawczy. Już w XIX wieku podkreślano, iż deklarowana poprawcza siła oddziaływania środowiska więziennego ma wymiar pozorny, czego nie są w stanie zmienić budowane w zakładach karnych komórki psychologiczne, wdrażane terapie indywidualne i grupowe czy rozwijana z różnym skutkiem opieka postpenitencjarna.
Na tym tle zrozumiała wydaje się powszechnie obserwowana tendencja do unikania stosowania wobec osób naruszających porządek społeczny i prawny środków o charakterze izolacyjnym i zastępowania ich środkami wykonywanymi w środowisku otwartym.
Jedną z kluczowych instytucji, działającą właśnie w środowisku otwartym, jest kuratela. Funkcjonująca od momentu swojego powstania w ramach rodzimego systemu wymiaru sprawiedliwości, początkowo społecznikowska, pozbawiona kompetencji i prestiżu, ewentualnie zmarginalizowana w strukturach sądowych do pełnienia zadań administracyjnych i sprawozdawczo-kontrolnych, z czasem zaczęła się przekształcać w profesjonalną służbę pedagogiczną, o znacznym stopniu autonomii, realizującą wiele zadań na każdym etapie sądowego postępowania. Obecnie kuratorzy sądowi, wypełniając swoje diagnostyczne, resocjalizacyjne i stricte kontrolne obowiązki są pomocnym korygującym narzędziem dla sądu oraz gwarantem ładu i bezpieczeństwa dla społeczeństwa. Założeniem o wiele bardziej ambitnym jest nadanie kuratorom sądowym statusu wychowawców, stanowiących dla osób niedostosowanych żywy dowód na to, że społeczeństwo, z którego się przecież wywodzą, ich nie odrzuca, wręcz przeciwnie - wyciąga doń pomocną dłoń.

:
Przybyliński S.: Więźniowie niebezpieczni: ukryty świat penitencjarny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.

W niniejszej książce Autor starał się, po pierwsze, ukazać względnie szerokie perspektywy postępowania penitencjarnego, stosowanego w polskich zakładach karnych, po drugie zaś - i to jest istotą pracy - zaprezentować niszową, jak dotąd, problematykę resocjalizacyjnej pracy z "niebezpiecznymi", uwzględniając jej aspekty ochronne. Wprowadzeniem do rozważań teoretycznych dotyczących "niebezpiecznych" jest w każdym podrozdziale niniejszego opracowania w miarę wielopłaszczyznowe i holistyczne spojrzenie na wiele zagadnień i kwestii powiązanych z nimi merytorycznie. Zatem rozpoczynam od ogólnego postrzegania problemu, a następnie przechodzę na poziom szczegółu, starając się kreślić poszczególne już wówczas ramy tematyczne dotyczące kategorii osadzonych "niebezpiecznych". Nie było to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę niedostatek literatury przedmiotu z omawianego zagadnienia.

Pracę podzieliłem na dwie korespondujące ze sobą części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i składa się na nią pięć rozdziałów przybliżających wielość zagadnień, które stanowią istotę funkcjonowania w izolacji więźniów "niebezpiecznych".
Część druga publikacji stanowi relację z badań własnych. Również składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdział pierwszy to prezentacja koncepcji metodologicznej. Pozostałe cztery rozdziały zawierają analizę zgromadzonego materiału badawczego.
Nie ulega wątpliwości, że permanentnie izolowany człowiek tworzy swoistą rzeczywistość wyobrażeniową, co niejednokrotnie przekłada się na brak realnego spojrzenia na świat "tu i teraz" oraz świat poza murem więziennym. Należy więc mieć na uwadze, że treści zawarte w rozdziałach badawczych były konstruowane w przestrzeni zdeformowanej sensorycznie i poznawczo. Tam, gdzie funkcjonują moi rozmówcy, zmienia się wizja otoczenia, a pojęcia nabierają innych znaczeń. Skazani tworzą wówczas subiektywne scenariusze, nierzadko mutując jego obraz. Mimo wszystko pozwala to choćby częściowo przybliżyć swoistość środowiska więźniów "niebezpiecznych", wzbogacając - mam nadzieję - obecny stan wiedzy na temat ich funkcjonowania, myślenia i postrzegania oraz rodzimą refleksję naukową w tym zakresie.
Autor

:
Tomaszewska H.: Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012.

"Aktualność i ważkość podjętego tematu jest oczywista - poszerza on naszą wiedzę zarówno o przeobrażeniach współczesnej kultury, jak też o postawach i obyczajach młodzieży. I w jednym i drugim obszarze dotyczy spraw ciągle jeszcze mało zbadanych - myślę, że takie sformułowanie problematyki, z jakim mamy do czynienia w pracy, jest oryginalne i nie powiela dotychczasowych badań nad rolą mediów w życiu młodzieży. [...]
W analizie wyników badań respektowane jest przyjęte założenie, aby badanego zjawiska nie izolować od warunkujących go procesów. Stąd jest ono ukazywane w kontekście innych zjawisk: funkcji mediów tradycyjnych, wykorzystywania nowych technologii do celów niekomunikacyjnych. Funkcje komunikacyjne mediów rozpatrywane są w porównaniu ze stosunkiem młodzieży do komunikacji bezpośredniej. [...]
Wyniki uzyskane w badaniu są naprawdę ciekawe i rzeczywiście poszerzają naszą wiedzę o sposobie wykorzystywania nowych mediów przez wielkomiejskich licealistów, a także - co wydaje mi się jeszcze ciekawsze i trudniejsze do zbadania - poszerzają naszą wiedzę o tym, co się dzieje w środowisku współczesnej młodzieży, co stanowi treść jej doświadczeń, jak odbiera ona współczesny świat".
fragment recenzji prof. dr hab. Anny Przecławskiej

:
Sosnowski T.: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny. Warszawa: Żak, 2011.

Nie ma w polskiej literaturze psychologicznej i pedagogicznej zbyt wielu publikacji o roli ojca w wychowaniu dzieci. Dotyczy to zarówno synów, jak i córek, jako że w jednym i drugim przypadku, może z nieco innych przyczyn, jest on równie potrzebny. Zadanie to podjął na kartach tej książki prof. Kazimierz Pospiszyl, opierając się na badaniach własnych, jak również na bogatej literaturze anglojęzycznej. Zgodnie z sugestią autora wpływ ojca na wychowanie dziecka uwidacznia się w trzech płaszczyznach: właściwego rozwoju orientacji płciowej oraz jego ukształtowania moralnego i rozwoju umysłowego. A jak to wygląda w rodzinach, gdzie pojawia się ojczym albo drugi mąż mamy?
:
Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania. Red. Anna Komadowska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Autorzy niniejszego opracowania podjęli temat zagrożeń i sposobu przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży, próbując przedstawić zarówno stan obecny, skalę tego zjawiska, jego odbiór przez państwo (reakcję organów wymiaru sprawiedliwości), jak i przyczyny dynamiki przestępczości nieletnich. Przedstawiono wiele aspektów tego zjawiska, dlatego w publikacji wypowiadają się specjaliści z różnych dziedzin, przede wszystkim prawnicy, psycholog, socjolog, pedagodzy, sędzia rodzinny. Poruszono kwestie unormowań prawnych dotyczących zasad odpowiedzialności nieletnich o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (de lege lata i de lege ferenda), wpływu różnych czynników zewnętrznych, jak mass media, sekty destrukcyjne, na zachowania nieprzystosowane społecznie. Zwrócono uwagę również na sposób i warunki wychowania młodego człowieka, szczególną rolę rodziny w kształtowaniu się jego prawidłowych postaw, uwarunkowania rozwojowe i psychiczne wieku dorastania.

Książka adresowana jest do tych wszystkich, którym szczególnie bliska jest tematyka młodzieży, jej problemy związane z wkraczaniem w świat dorosłych. Kierowana jest zwłaszcza do tych, którzy zajmują się zawodowo i społecznie młodymi ludźmi naruszającymi normy prawa karnego. Szczególną grupę adresatów stanowią więc prawnicy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, a także inni specjaliści związani z działalnością wymiaru sprawiedliwości.
:
Fehler W.: Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Warszawa: Arte, 2012.

Książka poszerza dotychczasową wiedzę o istocie i głównych uwarunkowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. Zawarte w niej rozważania są niezwykle interesujące i często wspierane wynikami badań empirycznych.
:
Kitler W., Skrabacz A.: Bezpieczeństwo ludności cywilnej: pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2010.

Autorzy analizują w niej następujące zagadnienia:
- podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego;
- dylematy teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwa powszechnego;
- organizacja ochrony ludności i obrony cywilnej w wybranych państwach;
- ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce - doświadczenia i stan obecny;
- założenia systemu ochrony ludności;
- konceptualizacja zadań w zakresie ochrony ludności.

Niniejsze opracowanie zapewne stanowić będzie cenną pozycję wykorzystywaną przez praktyków w administracji publicznej oraz przez studentów na kierunkach studiów, których problematyka związana jest z bezpieczeństwem narodowym.
:
Olszewska E.: Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.

Praca została napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do napisania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu?
Tekst ukazuje, w jaki sposób osoby z obu grup postrzegają swój dom rodzinny w kontekście warunków kulturalnych, społeczno - ekonomicznych, funkcji rodziny, postaw rodzicielskich, stylów wychowawczych oraz systemów rodzinnych.
:
Kobes P.: Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Książka autorstwa Pawła Kobesa zatytułowana Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich wykracza znacznie poza ramy tematyczne zakreślone w tytule. Jest w istocie kompleksowym, gruntownym opracowaniem o charakterze kryminologiczno-dogmatycznym, dotyczącym problematyki nieletnich, którzy przejawiają różne postacie nagannych zachowań, stawiających je w konflikcie z normami społecznymi, w tym w szczególności prawnokarnymi, co budzi poważne obawy o ich prawidłową socjalizację.
Autor wiele uwagi poświęca w swojej książce determinantom nagannych zachowań nieletnich, wskazując ich wieloczynnikowość oraz w dużej mierze zobiektywizowany charakter, co sprawia, że nie można nieletnich czynić w całej rozciągłości odpowiedzialnymi z powodu ich zachowań społecznie szkodliwych. Społeczeństwo już bardzo dawno zyskało świadomość konieczności odmiennego traktowania nieletnich wchodzących w konflikt z prawem, a pod koniec XIX wieku zaczęto formułować i wcielać w życie odrębne zasady postępowania z nieletnimi dopuszczającymi się czynów karalnych lub wykazującymi inne przejawy nieprzystosowania społecznego. Autor przedstawia ewolucję postępowania z nieletnimi od represji do opieki i ochrony przed przestępczością oraz wszelkiego typu patologią społeczną, głównie w drodze stosowania środków ukierunkowanych na wychowanie nieletnich i pomoc im w zawróceniu z niekorzystnej drogi rozwoju.

:
Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela. Pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.

Książka jest próbą odpowiedzi na oczekiwania i wymagania stawiane współcześnie pedagogom w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Dotyczy tzw. miękkich umiejętności, do których należą m.in.: budowanie optymalnych relacji, zaawansowane umiejętności komunikacyjne, skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym. Kolejne rozdziały obejmują następujące zagadnienia: tworzenie autorytetu nauczyciela poprzez budowanie jego relacji z uczniami, rola wychowawcy klasy, problematyka przygotowywania młodego pokolenia do życia w medialnym świecie, sposoby prowadzenia rozmowy psychologicznej z uczniem oraz tematyka radzenia sobie ze stresem w szkole i poza nią.
:
Wolny B.: Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości i życia uczniów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

"Książka stanowi próbę teoretycznego i praktycznego spojrzenia na realizowaną w szkole od 1999 roku systematyczną edukację zdrowotną wzmocnioną promocją zdrowia poprzez projekt Szkoła Promująca Zdrowie. (...) Podjęte przez Autorkę rozważania i dokonana analiza otrzymanych wyników badań ukazała szkolną edukację zdrowotną jako ważną (zasadniczą) dziedzinę edukacji ukierunkowującą uczniów na doskonalenie własnej jakości życia poprzez wybór i
urzeczywistnianie zdrowych zachowań".

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Bernadetty Kulik, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"Praca porusza ważne ze zdrowotnego i wychowawczego punktu widzenia zagadnienia ukierunkowania edukacji zdrowotnej na doskonalenie jakości życia uczniów, tym samym wpisuje się w nurt prac poznawczo-badawczych propagujących i rozwijających idee promocji zdrowia w warunkach środowiska szkolnego. (...) Sądzę, że (...) publikacja wzbudzi zainteresowanie wśród praktyków zajmujących się edukacją zdrowotną i będzie także przydatna w kształceniu studentów".

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek, Uniwersytet Śląski

:
Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne. Pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011.

Inicjatywa przygotowania tej książki powstała w Katedrze Teoretycznych Podstaw Edukacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, zaś głównym pomysłodawcą był ówczesny kierownik Katedry, prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj.
Autorami tekstów w książce są specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii. Praca poświęcona jest analizie obszarów ryzyka wystąpienia zaburzeń i patologii w zachowaniach współczesnej młodzieży, funkcjonującej w świecie zmagającym się z wieloma problemami, takimi jak przeludnienie, bezrobocie, bieda i rosnąca skala zjawisk patologicznych.
Dlaczego szczególnie zagrożona patologiami jest młodzież?
Po pierwsze, czas dorastania (adolescencji) niesie ze sobą szereg zmian powodujących, że kilkunastoletni człowiek jest szczególnie podatny na negatywny wpływ społeczny (dylemat: tożsamość vs konfuzja ról). Młodzież najszybciej reaguje na zmiany, ale też jest najbardziej narażona na różne dewiacje. Dorastający podejmują próby określenia własnej pozycji w stosunku do otoczenia społecznego, szukają własnej tożsamości, testują własny potencjał i szansę rozwojowe, rozpoznają własne możliwości, zainteresowania, ideały, określają ważne cele osobiste i podejmują decyzje dotyczące siebie samego i własnej drogi życiowej. W skomplikowanym świecie współczesnym właśnie młodzież odczuwa szczególnie silnie zapotrzebowanie na wartości, potrzebuje solidnych filarów, na których może oprzeć swoje życie, potrzebuje stabilności i czytelności pojęć, określonej hierarchii wartości.
Po drugie, świat XXI wieku i ponowoczesne społeczeństwo obfitują w liczne negatywne zjawiska, które nie pozostają bez wpływu na młodzież: brak wartościowych modeli osobowych dla młodzieży i klarownych wzorów zachowań (nadmierna tolerancja - wszystko jest akceptowane), unifikacja wartości, brak obowiązujących uniwersalnych kodów moralnych, nieustanne otwarcie na zmiany, kultura ryzyka, pogoń za nowością, kryzys rodziny, przywiązywanie nadmiernej wagi do wartości materialnych, wychowawcza niewydolność rodziców, migracje zarobkowe, niestabilność systemu wartości, sposobów pełnienia ról społecznych i realizacji zadań życiowych, dynamiczne, radykalne i budzące poczucie zagrożenia zmiany kontekstu ekologicznego, akty terrorystyczne, agresywne wzory zachowań wśród elit politycznych i w środkach masowego przekazu, powszechny pośpiech, zagrożenia zdrowotne, masowa fragmentaryzacja socjokulturowa, bezrobocie, bieda i wykluczenie społeczne oraz wiele innych).
Książka składa się z pięciu części.

:
Goszczyńska M., Kołodziej S., Trzcińska A.: Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji: o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin, 2012.

Książka powstała w celu przedstawienia najważniejszych problemów związanych z tworzeniem się w umyśle dzieci i młodzieży subiektywnego obrazu świata ekonomii. Zdarzenia, zjawiska, procesy i instytucje ekonomiczne, istniejąc obiektywnie, są jednocześnie odbierane subiektywnie i wywierając silny wpływ na stany emocjonalne dziecka, kształtują jego postawy, opinie, poszerzają jego wiedzę, a w konsekwencji decydują o jego zachowaniach. W publikacji omówiono m.in., czym jest socjalizacja ekonomiczna, przedstawiono wyniki współczesnych polskich badań, charakteryzujących poszczególne elementy dziecięcej wiedzy ekonomicznej. Omówiono także formy aktywności ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne poszerzające ich świadomość w tym zakresie.
:
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.

Prawo do bezpieczeństwa przysługuje wszystkim bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, sprawność/niepełnosprawność, wiek, a także orientację seksualną. W wymiarze podmiotowym bezpieczeństwo stanowi dla człowieka wartość ponadczasową, dzięki której może on przekształcać środowisko, w którym żyje. Kontrolując zagrożenia oraz ich uwarunkowania prowadzące do szkód fizycznych i psychicznych, umożliwiamy jednostce realizowanie aspiracji i zamierzeń tudzież osiąganie satysfakcji. Bezpieczeństwo jest również gwarancją stałego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, stanowi określony zasób i środek pomagający w poprawie jakości życia. Różnorodność działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od naszej zdolności dostrzegania zagrożeń. Subiektywność interpretacji powoduje, że to, co dla jednych stanowi kluczowe zagrożenie, dla innych ma wartość drugorzędną.
Współczesny zasób zagrożeń jest bardzo obszerny. Najczęściej uwzględnia się m.in. zagrożenia naturalne, gospodarcze, polityczne, demograficzne, kulturowe, ideologiczne, techniczne. Jeśli weźmie się pod uwagę charakter zagrożeń, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mogą przybrać postać defensywną lub ofensywną. W przypadku pierwszych skupiamy się wyłącznie na obronie przed napotykanymi zagrożeniami, w przypadku drugich natomiast podejmujemy czynności służące ich eliminacji.

:
Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych. Red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności, zorganizowana w dniu 3 listopada 2009 r. w Zamościu przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, Komendą Miejską Policji w Zamościu oraz Urzędem Miasta Zamościa. W sesji udział wzięli reprezentanci środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych; oświaty, służb społecznych, wymiaru sprawiedliwości, policji oraz prokuratury. Stworzyło to sposobność do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej.
Od redaktorów

:
Pedagogika wczesnej edukacji: dyskursy, problemy, otwarcia. Red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.

Ta obszerna książka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorowym dziełem 43 pedagogów, działających w Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską.
Celowo używamy słowa dzieło, bo jest tu prawie wszystko, co dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, a więc jej historia, aktualny stan, a przede wszystkim perspektywy i kierunki rozwoju.
Na tematy te wypowiadają się bardzo doświadczeni pedagodzy, jak i młodzi pracownicy nauki zatrudnieni w wielu polskich uczelniach takich, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański oraz kilku przedstawicieli uniwersytetów zagranicznych w tym z Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i z Roehampton University w Wielkiej Brytanii. Nie dziwi więc fakt, że we wstępie do tego dzieła profesor Klus-Stańska miała odwagę napisać: "Tego rodzaju szeroka tematycznie publikacja poświęcona całościowemu ujęciu pedagogiki wczesnej edukacji jest pierwszym takim przedsięwzięciem wydawniczym w Polsce".

:
Zawistowska Alicja: Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz poszczególnych szczebli i różnicowanie się instytucji. W efekcie tych zmian doszło do powstania rynku edukacyjnego oferującego większe niż dotychczas możliwości elastycznego kształtowania karier. Nieuchronnie prowadzi to również do zaostrzenia konkurencji między instytucjami edukacyjnymi i podziału na instytucje lepsze i gorsze.

Warto wskazać w skrócie, co nowego do wiedzy o generowaniu nierówności edukacyjnych wnosi moja książka. Po pierwsze, inaczej niż dotychczas definiuję kluczowy obszar selekcji edukacyjnych - skupiam się na aspekcie horyzontalnym, a nie wertykalnym. Po drugie, w badaniach koncentruję się na ostatnich latach, traktując okres powojenny tylko jako tło tych analiz. Po trzecie, wyjaśniając nierówności, odwołuję się do teorii kapitału ludzkiego i teorii racjonalnego wyboru, a nie - jak robią to autorzy innych prac - do tradycyjnych koncepcji konfliktowych i funkcjonalistycznych obecnych w badaniach nad stratyfikacją od wielu dekad.

:
Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.

Ze wstępu
" [...] Celem książki jest prezentacja szerokiego ujęcia procesu zarządzania personelem nauczycielskim oraz identyfikacja i ocena działań związanych z realizacją tego procesu w szkołach publicznych. W opracowaniu zaproponowano ponadto rozwiązania mające na celu poprawę stanu wynikającego z przeprowadzonych badań w kontekście wzrostu wiedzy organizacyjnej szkoły. Postulowane działania rozpatrzono w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca pracy. Lektura książki dostarczy zatem zarówno wiedzy deklaratywnej, czyli wiadomości o faktach, jak i wiedzy proceduralnej - o metodach (sposobach) wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz umiejętnościach niezbędnych do zastosowania tych metod. [...]"

:
Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie: przykładowe scenariusze zajęć. Pod red. Ewy Marii Kuleszy. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011.

Publikacja skierowana jest do osób, które zajmują się organizacją pomocy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a zwłaszcza do osób zainteresowanych przebiegiem procesu ich rehabilitacji. Adresatami książki są więc nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, muzykoterapeuci i inni specjaliści pracujący w przedszkolach specjalnych. integracyjnych i ogólnodostępnych, w ośrodkach wczesnej interwencji oraz w ośrodkach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, administratorzy nadzorujący placówki opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne.
:
Kron Friedrich W.: Pedagogika: kluczowe zagadnienia: pojęcia, procesy, modele: podręcznik akademicki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Pedagogika. Kluczowe zagadnienia to nowoczesny podręcznik akademicki prezentujący najważniejsze koncepcje, modele i podejścia w pedagogice. Autor omawia cztery obszary przedmiotowe: pojęcia podstawowe, procesy socjalizacji i wychowania oraz instytucje pedagogiczne, uzupełniając je rozważaniami z dziedziny teorii nauki i podstaw badawczo-metodycznych.
Polecamy studentom kierunków pedagogicznych i szeroko rozumianych nauk społecznych, teoretykom i historykom wychowania. To także cenna lektura i kompendium wiedzy dla aktywnych zawodowo pedagogów.

Jest to jeden z najważniejszych współcześnie podręczników humanistycznych, obejmujący kanon wiedzy pedagogicznej tak w zakresie antropologii pedagogicznej, jak i najnowszej wiedzy o socjalizacji, wychowaniu czy teoriach organizacji. Nie pomija tak trudnych problemów, z którymi muszą uporać się społeczeństwa i środowiska oraz instytucje wychowawcze, jak: autorytet, przywództwo, władza, przemoc, kompetencje czy komunikacja.

Z recenzji prof. Bogusława Śliwerskiego

:
Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Pod red. Doroty Klus-Stańskiej, Ewy Szatan, Doroty Bronk. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

Antologia tekstów wieloaspektowo omawiających problemy i zagadnienia związane z edukacją wczesnoszkolną - specyfika pracy nauczyciela, psychologiczne aspekty rozpoczynania przez dziecko nauki szkolnej (zmiana otoczenia społecznego, przystosowanie się do szkolnych wymogów). Omówiono też nauczanie wybranych treści: wczesnoszkolna edukacja matematyczna, kształcenie języka dziecka, edukacja muzyczna. Przedstawiono także doświadczenia wybranych krajów UE w zakresie wczesnej edukacji.
:
Bliskość w rodzinie: więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Red. nauk. Barbara Tryjarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Autorzy przedstawiają zależności między naszymi więziami i relacjami rodzinnymi w okresie dzieciństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bliskości, a funkcjonowaniem emocjonalnym człowieka dorosłego. Omawiają warunki tworzenia ufnej więzi z innymi ludźmi, trudności separacyjne okresu dorastania, tworzenie bliskiej relacji wolnej od lęku w małżeństwie i możliwość odbudowania zerwanej więzi w trakcie terapii pary. Ponadto rozważane są różne aspekty bliskości, odrzucenia i uwikłania w rodzinach osób z rozpoznaniem anoreksji, schizofrenii i tendencjami narcystycznymi.

"Kto jest potencjalnym czytelnikiem, adresatem tej pracy? Niewykluczone, że zawarte w książce informacje mogą zainteresować nie tylko, co oczywiste, profesjonalistów (psychologów klinicznych, psychiatrów, psychoterapeutów), ale także tych, których z czysto osobistych powodów ciekawią zjawiska rodzinne i którzy szukają odpowiedzi na pytania o to, jak być dobrym rodzicem lub małżonkiem i jakie są źródła ich rodzinnych problemów. W końcu wspólnym mianownikiem zagadnień omawianych tu z przeróżnych perspektyw jest uniwersalny i wszechobecny w naszej kulturze dylemat wyboru między wolnością a miłością, między "razem" a "osobno", między bliskością a dystansem, między autonomią a wspólnotą. Wydaje się jednak, że grupą, dla której praca ta powinna być lekturą obowiązkową, są terapeuci rodzinni".

prof. dr hab. nauk med. Bogdan de Barbaro