Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

:
Upadek humanizmu / Adamski Jerzy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Humanizm (postawa) - historia

7563
:
Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk. Tadeusz Okrasa.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011.

Administracja
Bezpieczeństwo publiczne

C-podr
:
Afryka naszych czasów: problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej / pod red. Józefa Chałasińskiego.- Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Naród - Afryka
Afryka - socjologia - 20 w.

5326
:
Wiersze / Ahmatowa Anna Andreevna.- Warszawa; Moskva: "Współpraca": "Raduga", cop. 1989.

Poezja rosyjska - 20 w.

7484
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska Bożena.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia / Beisert Maria.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Pedofilia
Przestępcy - psychologia

C-psych
:
Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski.- Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2012

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

C-podr
:
Bliskość w rodzinie: więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska; [aut. Szymon Chrząstowski et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Osobowość - zaburzenia
Przywiązanie (psychol.)
Rodzina - psychologia
Więź rodzinna - psychologia
Wychowanie w rodzinie - psychologia

C-psych
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski: aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler Włodzimierz.- Warszawa: Arte, 2012

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.

C-podr
:
Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik.- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

C-podr, 7970
:
Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych / Jadach Katarzyna.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011

Kuratorzy (prawo) - Polska - od 2001 r.

C-ped
:
Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego / Kirenko Janusz, Zubrzycka Maciąg Teresa.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

Wypalenie zawodowe - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system / Kitler Waldemar.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.

C-podr, 7976
:
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich / Kobes Paweł.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie - Polska - od 2001 r.
Nieletni przestępcy - prawo - Polska
Postępowanie w sprawach nieletnich - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - prawo -Polska


C-prawo
:
Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski Leszek F.- Warszawa: Difin, 2012

Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny

C-podr, 7967
:
Pedagogika: kluczowe zagadnienia: pojęcia, procesy, modele: podręcznik akademicki / Kron Friedrich W.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Pedagogika - podręcznik akademicki

C-ped
:
Młodzi dorośli w dobie globalizacji / Ledzińska Maria.- Warszawa: Difin, 2012

Globalizacja

C-psych
:
Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa / Olszewska Ewelina.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, 2012

Mężczyźni - socjologia - Polska - od 2001 r.
Przestępczość - socjologia - Polska - od 2001 r.
Rodzina - a przestępczość
Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 2001 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 2001 r.
Więźniowie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska - od 2001 r.

C-ped
:
Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Otręba Rafał.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Dyrektor - szkolnictwo - prawo - Polska
Szkolnictwo - organizacja - Polska

C-ped
:
Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Paszkiewicz Aneta.- Warszawa: Difin, 2012

Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i zwalczanie

C-ped
:
Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Patologia społeczna

C-ped
:
Pedagogika wczesnej edukacji: dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.

Pedagogika wczesnoszkolna
Nauczanie początkowe

C-ped
:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Pieprzny Stanisław.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

Administracja
Bezpieczeństwo publiczne

C-podr
:
Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie / Piwowar-Sulej Katarzyna.- Warszawa; Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2009.

Szkolnictwo - zarządzanie

C-ped
:
Probacja i resocjalizacja instytucjonalna: wybrane problemy teorii i praktyki / red. Hubert Kupiec.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010

Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Probacja (prawo)
Więźniowie - resocjalizacja

C-ped
:
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012

Kościół katolicki - a rodzina
Małżeństwo - katolicyzm
Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 2001 r.
Rodzina - katolicyzm
Wychowanie w rodzinie - katolicyzm

C-ped
:
Przestępczość wśród młodzieży: zagrożenia, sposoby przeciwdziałania.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012

Młodzież - patologia społeczna - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - prawo - Polska

C-ped
:
Więźniowie niebezpieczni: ukryty świat penitencjarny / Przybyliński Sławomir.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Więźniowie - resocjalizacja

C-ped
:
Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie: przykładowe scenariusze zajęć / pod red. Ewy Marii Kuleszy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2011.

Dziecko w wieku przedszkolnym - nauczanie
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - rehabilitacja
Przedszkola specjalne - organizacja
Wychowanie przedszkolne
Poradniki dla nauczycieli

C-ped
:
Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny / Sosnowski Tomasz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011

Ojcostwo
Wychowanie w rodzinie

C-ped
:
Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Tomaszewska Hanna.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2012

Środki masowego przekazu - a młodzież

C-ped
:
Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji: o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Trzcińska Agata.- Warszawa: Difin, 2012

Socjalizacja ekonomiczna

C-psych
:
Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Pedagogika terapeutyczna

C-ped
:
Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / red. Justyna Mróz, Kinga Kaleta.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

Nauczyciel - psychologia
Nauczyciele - a uczniowie - Polska
Nauczyciele - doskonalenie zawodowe
Stres zawodowy - zapobieganie i zwalczanie

C-ped
:
Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów / Wolny Barbara.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012

Edukacja zdrowotna

C-ped
:
Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych / pod red. Doroty Klus-Stańskiej, Ewy Szatan, Doroty Bronk.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

Nauczanie początkowe - teoria

C-ped
:
Zachowania ryzykowne / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Ireneusz Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Patologia społeczna - Polska - od 2001 r.

C-psych
:
Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce / Zawistowska Alicja.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Dostęp do oświaty - Polska - od 1989 r.
Kształcenie - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Krzywdzone dzieci: zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Zwoliński Andrzej.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

C-ped
:
Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956) / Stanisław Mauersberg, Marian Walczak; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Zarząd Główny.- Warszawa: PTP ZG; Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2005.

Szkolnictwo - Polska - 1944-1956 r.

8022
:
Raport o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny.- Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biuro PRdSR, 1998.

Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.

8021
:
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy: materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich / [aut. Ryszard Mikulski].- Warszawa: CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999.

Bhp - prawo - Polska
Szkolnictwo wyższe - bhp - Polska - od 1989 r.

8020
:
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1, A-J / Robert Patterson.- Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010.

Finanse - terminologia
Słowniki polsko-angielskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 2, K-R / Robert Patterson.- Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2011.

Finanse - terminologia
Słowniki polsko-angielskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 4, A-D / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 5, E-O / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 6, P-Z / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Teoria wychowania: (wybrane problemy) / Górniewicz Józef.- Wyd. 5.- Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2004.

Wychowanie - teoria

C-ped
:
Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998.

Pedagogika
Encyklopedie

C-podr
:
Semper in altum: zawsze wzwyż / red. Jan Zimny, Nella Nyczkało; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej.- Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, 2010.

Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
Wartość - filozofia

C-ped

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie