Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

U

:
Wydawnictwa zwarte
 • Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego.- Kraków: Impuls", 2001.- s. 462-472: Praca z uczniem zdolnym.
  Pojęcie oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Rozwój zdolności. Cechy osobowości uczniów zdolnych. Osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. Rozpoznawanie uczniów zdolnych w klasie szkolnej.
 • Bernacka Ryszarda Ewa : Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- s. 9-34.
 • Białek Ewa D.: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań.- Kraków: "Impuls", 2009.- s. 151-157: Wychowanie dzieci uzdolnionych i wybitnie zdolnych.
 • Dyrda Beata: Uczeń zdolny // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń].- Warszawa: "Żak", cop. 2007.- s. 888-891.
 • Eby Judy W., Smutny Joan F.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. - Warszawa: WSiP, 1998.
 • Głowacka Elżbieta: Uzdolnienia plastyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 373-376.
 • Kossewska Joanna: Uzdolnienia muzyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 368-373.
 • Kulczycki Jerzy: Uzdolnienia językowe // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 357-364.
 • Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata: Słownik pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.- s. 178: Talent; s. 188: Uzdolnienie; s. 201: Zdolność.
 • Limont Wiesława: Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy // W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.- s. 109-127.
 • Mentel Ewa: Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka : (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) // W: Rodzina - historia i współczesność: studium monograficzne: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Zakład Historii Wychowania, Zakład Edukacji Szkolnej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005, s. 423-428.
 • Piotrowski Eugeniusz: Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W: Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2005, s. 327-343.
 • Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2001.
 • Smith Deborah Teutsch: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.- s. 274-318: Wybitne zdolności i rozwijanie talentów.
 • Szumski Grzegorz: Dobór i kształcenie uczniów zdolnych; studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995.
 • Wrona Leszek: Uzdolnienia matematyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 364-368.
 • Wróblewska Monika: Typy inteligencji uczniów uzdolnionych twórczo // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.- s. 212-218.
Artykuły z czasopism
 • Boczarowa Ołena: Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje.- Bibliogr. // Szkoła Specjalna.- 2011, [nr] 1, s. 5-14 .
  Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
 • Dyrda Beata: Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6-11
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Mach Maria: Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / rozm. przepr. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 7-16.
 • Paszkiewicz Aneta: O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 20-26.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 11-20.
 • Skoczylas Joanna: Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 23-29.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 37-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / [aut. Krzysztof Bobrowski i in. ; wprowadz. Jerzy Mellibruda]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.– Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2004.
 • Griffiths Mark D.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Krahé Barbara: Agresja.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Słomka Andrzej: Stosunek uczniów i studentów do czterech podstawowych środków uzależniających // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 377-392.
 • Szpringer Monika, Laurman–Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym.– Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.
 • Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysia.– Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Uzależnienia wśród młodzieży na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 38-46.
 • Krakowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34–38.
 • Kucińska Marzenna: Krzywda, która tkwi głęboko // Charaktery.– 2006, nr 8, s. 72– 3.
 • Kucińska Marzenna: Opuszczone dzieci // Charaktery.– 2006, nr 9, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Płacz za utraconym dzieciństwem // Charaktery.– 2006, nr 11, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Pod ciężarem lęku // Charaktery.– 2006, nr 10, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Złość ma swoje dobre strony // Charaktery.– 2006, nr 12, s. 72–73.
 • Łukasik Joanna: Współczesna młodzież a używanie alkoholu // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2007, nr 6, s. 19–23.
 • Miesiąc bez picia i co dalej / Lubomira Szawdyn; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery.– 2007, nr 10, s. 52–55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.– 2007, nr 3, s. 21–23.
 • Szamańska Magdalena: Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 42–45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 97-116.
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od mediów cyfrowych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1196.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Feibel T.: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe. – Warszawa : „Pax”, 2006.
 • Grzywińska Karolina: Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.183-194.
 • Hankała A.: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji. // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP;  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – s. 73-83.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń. // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska J.: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu: zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13.