Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

T

:
Wydawnictwa zwarte
 • Nieduziak Edyta: Teatroterapia jako forma rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z róznymi dysfunkcjami // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 228-243.
 • Wosik-Kawala Danuta: Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 177-192.
Artykuły z czasopism
 • Malewicka Urszula: Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej //Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 267-274.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarek Józef, Ewa Lubina: Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 109-113.
 • Furmanek Waldemar: Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć) // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 113-128.
 • Kędzierska Barbara: Nauczyciel wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 184-189.
 • Kowarski Janusz: ICT - technologi informacyjno-komunikacyjne dla edukacji. Przykłady zastosowań cyfrowychtechnologii w pracy szkoły // W: Edukacja medialna: nadzieje i rozczarowania / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 223-235.
 • Majewska Kamila: Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 265-274.
 • Mianecka Julia: Kompetencje nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej a ich postawy wobec tej technologii oraz jej wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym - wnioski z badań // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 251-264.
 • Mikulski Kazimierz: Wybrane elementy procesu kształcenia w zakresie technologii informacyjnej // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 275-288.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 250-273.
 • Morańska Danuta: Kompetencje nauczycieli nauczania zintegrowanego a technologia informacyjna // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 190-194.
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Radziwoń Barbara: Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zintegrowanym // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.117-125.
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce // red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Siemieniecki Bronisław: Technologia informacyjna w polskiej szkole.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Stachowiak Beata:Edukacja informatyczna w szkole: raport z badań.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 28-61.
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne / red. Marek Migdałek, Anna Stolińska.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
 • Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam  Marszałek, 2009.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 1, s.75-94.
 • Cęcelek Grażyna: Technologia informacyjna w procesie edukacji - szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 1, s. 31-38.
 • Dobrodziej Ewa, Jacyniuk Marta, Symea Anna: Technologie informacyjne i komunikacyjne - doświadczenia międzynarodowych projektów edukacyjnych // Pedagogika Pracy.- 2002, nr 40, s. 151-159.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Rybak Anna, Marczak Michał: Wpływ wykorzystania technologii informacyjnej i metod modelowania w rozwiązywaniu problemów na aktywność i motywację do nauki ucznów // Edukacja Alternatywna.- 2001, nr 1, s. 219-232.