Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

S

:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewski Marek: Sieroctwo. Sieroctwo, czyli o kogo chodzi // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.29-30.
 • Badora Sylwia: Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod. red. Sylwii Badory i Danuty Marzec.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002, s. 55-94.
 • Drozd Ewa: Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 173-179.
 • Sendyk Marzena: Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001.
 • Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.- Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.
 • Tomasik Ewa: Sieroctwo społeczne - pojęcie i przyczyny // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 168-172.
 • Wagner Iwona: Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze.- Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2006.
Artykuły z czasopism
 • Baron Beata: Sieroctwo społeczne pojęcie kontrowersyjne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 1, s. 12-18.
 • Basiaga Jan: Problematyka sieroctwa w publikacjach medialnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 11-20.
 • Becelewska Daniela: O chorobie sierocej raz jeszcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 5, s. 19-28.
  Przebieg, skutki i diagnozowanie choroby sierocej.
 • Sznajder Dominika: Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 35-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk-Bębas Wioleta: Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 443-462.
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 240-246.
 • Bishop George D.: Psychologia zdrowia.- Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2000, s. 175-211.
 • Boenish Ed, Haney Michele C.: Twój stres: sens życia, równowaga i zdrowie.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Brannon Linda: Psychologia rodzaju:kobiety i mężczyźni: podobni czy różni.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 466-503.
 • Chybicka Aleksandra: Wybrane cechy osobowości a strategia radzenia sobie ze stresem u młodzieży we wczesnej fazie adolescencji z chorobą nowotworową // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 288-299.
 • Ciosek Mieczysław: Stres zawodowy personelu więziennego // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 165-172.
 • Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek, Zofii Ratajczak.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
 • Dąbrowski Artur, Korczyński Mariusz, Sobkowicz Grzegorz: Rola pełniona w organizacji jako źródło stresu // W: Pedagogika zdrowia psychicznego / red. nauk. Adam Knap, Mariusz Korczyński.- Lublin: "Primooffset", 2000, s. 169-174.
 • Dudek Mieczysłąw: Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych // W:Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 45-56.
 • Goliński Krzysztof: Zespół zaburzeń stresu pourazowego u ofiar przemocy domowej // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 401-410.
 • Jarosz Marek: Psychologia i psychopatologia życia codziennego.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976, s. 238-250.
 • Korzon Aniela: Przejawy stresu u młodzieży // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 169-176.
 • Kuczyńska Alicja, Janda-Dębek Bożena: Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 157-168.
 • Kudlak Grzegorz: Sposoby radzenia sobie ze stresem a poziom agresji przejawianej przez wychowanków zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 135-150.
 • Kuziora Grażyn: Poziom i zakres stresu zawodowego w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 201-214.
 • Kwiatkowski Piotr: Pomiar stresu szkolnego // W: Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży / pod red. Ryszarda Poprawy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 123-136.
 • Lis-Turlejska Maria: Stres traumatyczny: występowanie, następstwa, terapia.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
 • Makowska Hanna, Poprawa Ryszard: Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 71-102.
 • Marcysiak Iwona M.: Czym jest stres? // W: Szkice z psychologii społecznej / red. Ewa Stanisławiak.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999, s. 223-230.
 • Mróz Justyna: Stres w szkole - od teorii i praktyki // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 111-152.
 • Niewiadomska Iwona: Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności u pracowników służb penitencjarnych // W: Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 107-122.
 • Oniszczenko Włodzimierz: Stres to brzmi groźnie.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1998.
 • Pastwa-Wojciechowska Beata: Syndrom stresu pourazowego u ofiar przestępstw na tle seksualnym (Implikacje dla orzecznictwa sądowo-psychologicznego) // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 405-414.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s. 67-88.
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 48-94, 115-255.
 • Plopa Mieczysław: Radzenie sobie ze stresem: psychospołeczne uwarunkowania // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 98-112.
 • Plopa Mieczysław: Stres i jego psychospołeczne uwarunkowania w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001, s. 221-222.
 • Plopa Mieczysław: Style radzenia sobie ze stresem w związkach małżeńskich o różnym stopniu integracji // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, s. 83-96.
 • Płotka Aniela: Zdrowy styl życia psychicznego.- Lublin: NeuroCentrum, 2003, s. 129-156.
 • Poprawa Ryszard: Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 103-142.
 • Sadowska Maria: Sposoby radzenia sobie ze stresem stosowane w edukacji nauczycieli wychowania fizycznego i studentów // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszaw: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 213-218.
 • Samonek-Miazga Katarzyna: Sposoby radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy Służby Więziennej - analiza zjawiska // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.243-258.
 • Siudem Anna: Radzenie sobie ze stresem jako element profilaktyki w szkole // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 287-300.
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198.
 • Talik Elżbieta: Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym przez młodzież w okresie dorastania // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 243-250.
 • Wielgus Agnieszka: Edukacja do zdrowia psychospołecznego // W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej / red. Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2004, s. 179-184.
 • Wrona-Polańska Helena: Radzenie sobie ze stresem w aspekcie profilaktyki i promocji zdrowia // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Tatiana Rogińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt.- Zielona Góra; Potsdam: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego; Universitat Potsdam, 1998, s.119-126.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 44-51.
 • Byra Stanisława, Parchomiuk Monika: Zasoby radzenia sobie ze stresem studentek z niepełnosprawnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 3-20.
 • Chrzanowska Agnieszka: Jak oszczędzić sobie nerwów // Charaktery.- 2014, nr 3, s. 19-27.
 • Frankowski Ryszard: Stres w pracy nauczyciela // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 61-70.
 • Goetz Magdalena: Stresowi wstęp wzbroniony. Jak nie przenosić stresu z pracy do domu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 35-37.
 • Guszkowska Monika, Gorący Alicja, Rychta-Siedlecka Jolanta: Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 4, s. 155-164.
 • Gutowska Beata: Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 56-59.
 • Jakubia-Zapalska Ewa: Stres w zawodzie nauczycielskim w dobie reformy edukacji // Pedagogika.- 2001, nr 1(7), s. 17-26.
 • Jelonkiewicz Ilona: Kto pomaga nastolatkom w stresie? // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 4, s. 101-116.
 • Korczyński Stanisław: Stres edukacyjny gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 35-47.
 • Korczyński Stanisław: Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 3, s. 37-51.
 • Korczyński Stanisław: Źródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 3-10.
 • Marcinkowska Małgorzata, Pużak Bogusława: Stres w praktyce szkolno-studenckiej // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 2, s. 129-141.
 • Moskwa Małgorzata: Stres, asertywność, psychosynteza // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 99-103.
 • Niedziałek Danuta: Poczucie stresu zawodowego pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s. 22-43.
 • Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 3-12.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bochniarz Agnieszka: Zjawisko „kotów”w szkole i internacie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 199-205.
 • Bulzak Andrzej, Marten Zbigniew: Zjawisko podkultury szkolnej w opinii nauczycieli – źródło i zakres wiedzy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat podkultur szkolnych // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 140-154.
 • Fatyga Barbara: Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej.- Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999.
 • Gąsior Adam: Subkultury młodzieżowe w świadomości uczniów i nauczycieli // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 229-237.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i
  samorealizacji dzieci i młodzieży.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001.
 • Jundziłł Elżbieta, Pawłowska Róża: Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 534-545.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 1999, s. 167-193: W kręgu agresji, przemocy i brutalizacji życia.
 • Kawula Stanisław: Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość? // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla
  pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 395-404.
 • Kawula Stanisław: Zachowania agresywne pseudokibiców w świetle teorii socjologicznych i
  psychologicznych a profilaktyka pedagogiczna // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 385-395.
 • Pęczak Mirosław: Mały słownik subkultur młodzieżowych.- Warszawa: "Semper", 1992.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym // red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Rode Danuta: Podkultura „Kocenia” - psychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 504-515.
 • Sikorska Daria: Poczucie optymizmu subkultury heavy metalowców // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 245-258.
 • Sołtysiak Teresa: „Dręczenie kotów” niektóre objawowe i etiologiczne aspekty zjawiska // W:
  Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń
  psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: "Impuls", 2000, s. 195-208.
 • Turlejska Barbara: Inność w kulturze – nowe obszary pedagogiki współczesnej // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 77-85.
Artykuły z czasopism
 • Hoffman Beata: Straight edge // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 7, s. 18-21.
 • Hoffman Beata: Styl ubierania się czynnikiem kształtowania tożsamości młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 28-32.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultura hip-hopu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 30-36.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 22-31.
 • Konaszewski Karol, Sosnowski Tomasz: Identyfikacja ze środowiskiem subkulturowym a nasilenie zachowań antyspołecznych młodzieży nieprzystosowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 46-50.
 • Mandal Agnieszka: „Metalowa młodzież” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 36-39.
 • Panek Anna, Panek Elżbieta: Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie ruchu punk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 20-27.
 • Paszkiewicz Aneta: Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 29-33.
 • Wawrzczak-Gazda Anna: Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 34-40.