Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

R

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 • Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Barczyk Angelika, Barczyk Piotr Paweł: Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
 • Bartkowicz Zdzisław: Psychoterapia resocjalizująca - zwątpienia i nadzieje // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s.149-154.
 • Bielicki Eugenius: Z problematyki resocjalizacyjnej:patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.
 • Borowski Ryszard: Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych.- Warszawa: Wydawnictwo "Kronika",1995.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T.2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 • Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Iwański Zbigniew: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2003.
 • Jezierska Barbara: Funkcjonalność placówki resocjalizacyjnej a zachowania agresywne jej wychowanków // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 161-178.
 • Kalinowski Marian: Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005.
 • Kalinowski Marian, Pełka Jerzy: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich.- Warszawa: Wydawnictwo akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003.
 • Kieszkowska Anna: Resocjalizacja w zakładach poprawczych czy demoralizacja // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 179-192.
 • Konopczyński Marek: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2006.
 • Kowalczyk Małgorzata: Zabójcy i mordercy: czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Kozaczuk Franciszek, Kozaczuk-Maruszak Joanna: Resocjalizacja penitencjarna. Nadzieja czy porażka? // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 137-148.
 • Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej.- Kraków: Impuls, 2008.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Machel Henryk, Żerko Józef: Zagrożenie personelu resocjalizacyjnego agresją w zakładach izolacyjnych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 317-323.
 • Maciaszczyk Paweł: Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 105-127.
 • Mihilewicz-Mandecka Ewa: Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 137-146.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Murdecka Irena: Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 200, s.91-174.
 • Nowosiadły Agnieszka: Kierunki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowiskowych świetlicach dla dzieci // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s.107-118.
 • Olszewska Ewelina: Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
 • Opora Robert: Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Ostrowska Krystyna: Psychologia resocjalizacyjna: w kierunku nowej specjalności psychologii: dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Paszkiewicz Angelika: Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii.- Białystok: Trans Humana, 2005.
 • Pospiszyl Kazimierz: Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998.
 • Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej / red. nauk. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, [2008].
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Leickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Probacja i resocjalizacja instytucjonalna: wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. Huberta Kupca.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Frabnciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Przybyliński Sławomir: Więźniowie niebezpieczni: ukryty świat penitencjarny.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Puszka Marian: Oddziaływanie przez kulturę w procesie resocjalizacji skazanych // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.207-212.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.1 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.2 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / red. Anetta Jaworska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty zsocjologii rodziny i resocjalizacji).- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Skwarek Janusz: Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 97-104.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Szałański Jan: Osobliwości procesów resocjalizacji chłopców i dziewcząt w zakładach // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 193-204.
 • Wach Tomasz: Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych.- Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
 • Węgliński Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2004.
 • Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Wysocka Ewa: Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Zalewski Grzegorz: Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków.- Białystok: [Akademia Medyczna], 2004.
 • Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, JolantaSudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
Artykuły z czasopism
 • Bac Teresa: Zakład karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych // Auxilium Sociale, nr 3/4 (19/20), s. 275-284.
 • Iwanicki Hubert: Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 6, s. 27-30.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, 50-54.
 • Kijak Remigiusz: Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 1, s. 37-49.
 • Kwiatkowski Piotr: Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania // Szkoła Specjalna.- 2002, nr 2, s. 87-95.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 2, s. 115-129.
 • Łukasiewicz Marek: Resocjalizacja w "poszerzonej rzeczywistości" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 28-34.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 16-18.
 • Marek Inocenty: Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 7, s. 32-38..
 • Muskała Maciej: System resocjalizacyjny Glen Mills School // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 30-35.
 • Wolan Tadeusz: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 6, s.32-37.
 • Zięciak Monika: Znaczenie współpracy z rodziną w pozytywnej integracji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 56 - 62.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1997.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny.- Wyd. 3. - Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1998.
 • Rodzina współczesna / red. nauk. Maria Ziemska.- Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1999.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
Artykuły z czasopism
 • Galica Agnieszka: Magiczny krąg // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 15-16.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Szamański Mirosław Józef: Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 8, s. 9-15.
 • Sztander Wanda: Dobra rodzina // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 19-21.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cudak Henryk: Funkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach zastępczych // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 151-160.
 • Gruca-Miąsik Urszula: Kompensacja sieroctwa społecznego w rodzinach zastępczych // W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1999, s.205-212.
 • Kusio Urszul: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Latoś Agnieszka: "Znalazłem mamę, znalazłem tatę..." - rodzina zastępcza i adopcja szansą na odzyskanie dzieciństwa // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 155-166.
 • Relacja dorosły - dziecko w opiece zastępczej / red. Maria Kolankiewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 93-99.
 • Rodzinne domy dziecka - opieka, wychowanie, terapia / red. nauk. Leszek Drozdowski, Barbara Weigl.- Warszawa: Fundacja ORLEN - DAR SERCA, 2011.
 • Sadowska Agnieszka: Rodzinny dom dziecka i jego rola w procesie opekuńczo-wychowawczym nad osieroconymi dziećmi i młodzieżą // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s.113-122.
 • Wideł Ewa: Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielniania // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak.- Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006, s. 148-176.
 • Winogrodzka Lidia: Rodziny zastępcze i ich dzieci.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2007.
 • Wojciechowski Bartosz W.: Predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze uczestników postępowań sądowych o przysposobienie i umieszczenie w rodzinie zastępczej // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk Jan M. Stanik.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009, s. 73-92.
Artykuły z czasopism
 • Bartosiewicz Marzena: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 10-19.
 • Basiaga Jan: Warunki funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 34-44.
 • Bik Małgorzata, Dzięciołowska Iwona, Kiełt Joanna, Posłuszna-Owcarz Maria, Siedlecka Anna: Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 6, s.21-29.
 • Błażejewska Katarzyna: Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 1, s. 52-56.
 • Dziędziura Alina: Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 2, s. 33-34.
 • Gajewska Grażyna: Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 13-21.
 • Holewińska-Łapińska Elżbieta: Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 9, s. 3-10.
 • Jabłońska Bożena Elwira: Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 3, s. 35-38.
 • Kolankiewicz Maria: Charakterystyka rodzin zastępczych. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 17-23.
 • Kolankiewicz Maria: Z tradycji rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s.36-44.
 • Król Aleksandra: Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 22-24.
 • Krzyżanowska Iwetta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 31-35.
 • Liciński Marek: Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 23-28.
 • Luberadzka-Gruca Joanna: Koalicja narzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 14-19.
 • Łabądź Andrzej: Katalog umiejętności rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 8, s. 24-26.
 • Łabądź Andrzej: Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 7, s. 44-46.
 • Masalska-Szymanek Wanda: Rodziny zastępcze zawodowo specjalistyczne - od szkolenia do praktyki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 2, s. 31-35.
 • Mickiewicz Kinga: Problemy wychowania w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 5, s. 37-43.
 • Mickiewicz-Stopa Kinga: Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 5, s. 46 - 58.
 • Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 5, s. 20-27.
 • Mujzel Katarzyna: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 8, s. 54-56.
 • Paradowska Elżbieta: Sprawozdanie z konferencji Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości, Warszawa, 13 marca 2009 // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 231-236.
 • Passini Barbara: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 6, s. 3-6.
 • Patela-Owczarczyk Agnieszka: Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr1, s. 19-25.
 • Religa Bożena, Ziętek Kornelia: Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 7, s. 4-49.
 • Rżysko Michał: Rodzinne domy dziecka - raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 7, s. 27-30.
 • Rżysko Michał: Rodziny zastępcze - doświadczenia, potrzeby, problemy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 3, s. 19-25.
 • Sitko Maria: Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 4 (76), s. 28-38.
 • Szufleński Jan: Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 11-14.
 • Waszkiewicz-Stefańska Małgorzata, Sadowski Piotr: Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych // Praca Socjalna.- 2002, nr 3, s.41-48.
 • Zawadzka Dorota: Klub rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 8, s. 46-47.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T.1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydawnictwo akademickie "Żak", 2003, s. 307-308.
 • Molicka Maria: Bajki terapeutyczne dla dzieci.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 1999.
 • Rawa-Kochanowska Anita, Zawadzka Ewa: Magiczny świat baśni i bajek: metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju.- Warszawa: Difin, 2015.
 • Rura Grażyna: Bajka i baśń jako źródło nowych doznań edukacyjnych // W: Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak.- Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010, s. 221-243.
Artykuły z czasopism
 • Frach Beata: Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 10, s. 63-64.
 • Hoffmann Beata: Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 24-28.
 • Juszczuk Marta: Bajki terapeutyczne // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 10, s. 72.
 • Kołodziejska Lidia: Dzień bajek // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 5, s. 18-19.
 • Kossakowska Karolina: Żeby bajka nie straszyła, a zabawa nie nudziła // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 8, s. 24-27.
 • Lubowiecka Jadwiga: Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 5, s. 12-17.
 • Młynarska Małgorzata: Różnice w zapamiętywaniu fabuły bajki telewizyjnej i opowiadanej, występujące u dzieci w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 3-4, s. 143-156.
 • Skałbania Barbara: Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 27-32.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Baum Ewa: Terapia zajęciowa.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 70-73.
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142.
 • Gołubie-Konieczna Monika: Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 257-268.
 • Kaczan Teresa: Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według metody  Castillo-Moralesa u dzieci z zespołem Downa // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2004, s. 197-202.
 • Kwaśniewska Grażyna: Postawy rodzin wychowującychdziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 143-152.
 • Minczakiewicz Elżbieta: Sytuacja rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 133-142.
 • Rozdzialik Alicja : Ojciec, który odrzucał dziecko z zespołem Downa; kontakty w klubie dziecięcym drogą ku terapii rodzinnej // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - s. 148-151
 • Świerczek Małgorzata : Klubik dziecięcy "ciepłym i bezpiecznym miejscem" dla Wiesia - zalęknionego chłopca z zespołem Downa // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - s. 138-147.
 • Zasępa Ewa: Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 39-46.
Artykuły z czasopism