Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

P

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Lowe Geoff, Foxcroft David R., Sibley David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Pospiszyl Irena : Przemoc w rodzinie. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000.
 • Pospiszyl Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999.
 • Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Zygarowicz Agnieszka: Przemoc w rodzinie na Podkarpaciu // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 187-206.
Artykuły z czasopism
 • Becker-Pestka Daria: Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 42-48.
 • Chojnacka Wiesława : Reakcja dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42.
 • Krajewska Beata: Odebranie dzieci rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 31-33.
 • Łakoma Sylwia: Rodzina dysfunkcyjna - przyczyny i ich charakterystyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 7, s. 20-28.
 • Makowska Jolanta : Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-63.
 • Walc Wiesława: Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 25-30.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.– Kraków: „Impuls”, 1997.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.– Toruń: Wydaw. Eduk. „Akapit”, 1999.
 • Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno- psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Kwieciński Zbigniew: Socjopatologia edukacji.– Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.
 • Przemoc dzieci i młodzieży: w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej / red. Irena Pospiszyl.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1997.
 • Wagner Iwona: Między akceptacją a manipulacją – refleksje z badań dotyczących podmiotowości ucznia w szkole (respektowanie praw ucznia) // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i formy / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski.– Kraków: „Impuls”, 2000.– S. 364-376.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.– Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamek Irena: Maria Montessori i jej system// W: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków: "Impuls", 1997.- s. 146-153. C-ped
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - s. 137-140. C-ped, 3937-40.
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności.- Kraków : "Impuls", 1998. C-ped.
 • Center-Guz Małgorzata: Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym . - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. - s. 272-281. C-ped
 • Głodzik Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2002. - S. 123-128. C-ped, 6111.
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1998. C-ped
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. C-ped
 • Kot Stanisław : Historia wychowania. T. 2,Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby. - Wyd. 3 (wg wydania drugiego z 1934 roku). - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 335-339 : Pedagogika naukowa Marii Montessori. C-ped, 710-2, 760
 • Kucha Ryszard : Pedagogika Marii Montessori // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 324-334
  Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej. Specyfika pedagogiki M. Montessori. C-ped, 5701-3, 7701-4.
 • Ludwig Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535 . C-ped
 • Ludwig Harald LUDWIG Harald: "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 105-117
  Myśl ekologiczna M. Montessori. "Teoria kosmiczna" Montessori - ewolucja natury, ewolucja ludzkości i kultury. Projekt wychowania kosmicznego" wg Montessori. Aktualność i krytyczne aspekty koncepcji Montessori.. C-ped, 3852-5
 • Łatacz Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 51-64
  Koncepcja szkoły średniej wg M. Montessori. Wychowanie moralne. Więź ze współczesną cywilizacją. C-ped, 3937-40
 • Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 99-104.
  C-ped, 3852-5
 • Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : "Impuls", 1997. C-ped, 3932-5
 • Miksza Małgorzata, Łatacz Ewa : Metoda Montessori // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 173-180. C-podr
 • Okoń Wincenty: Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 177 : Montessori Maria. C-podr
 • Surma Barbara : Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce. Zasady funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego w systemie Montessori // W: Karbowniczek, Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 208-214, C-ped, 7907-8, 7934-8
 • Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 257-267. C-ped
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 173-215 : Metoda Marii Montessori
  Fragmenty z książki: Dr Montessori "Domy dziecięce : metoda pedagogii naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci". Warszawa 1913. C-podr
Artykuły z czasopism
 • Baran Zofia, Cyran Alfreda, MOMORA Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343.
 • Kania Magdalena, Szymańska Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278.
 • Marczak-Pilipczuk Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / oprac. Jacques'a Delorsa ; [tł. z jęz. fr. Wiktor Rabczuk].– Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.
 • Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.– Kraków: "Impuls", 2000.
 • Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk.– Warszawa: EURYDICE: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Nalaskowski Stanisław: O zasadach nauczania: studium z dydaktyki porównawczej Stanisław.– Toruń: Adam Marszałek, 1997.
 • Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Pachociński Ryszard: Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1999.
 • Pachociński Ryszard: Pedagogika porównawcza: (podręcznik dla studentów pedagogiki).- Białystok: TRANS HUMANA Wydaw. Uniwersyteckie, 1995.
 • Pachociński Ryszard: Współczesne systemy edukacyjne.– Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.
 • Pachociński Ryszard: Zarys pedagogiki porównawczej.- Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Průcha Jan: Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Śliwerski Bogusław: Jak zmieniać szkołę?: studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.– Kraków: "Impuls", 1998.
 • Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka.– Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Krempa Barbara: Rola ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.- s. 81-83.
 • Matyjas Bożena: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", cop. 2004.- s. 194-198.


Artykuły z czasopism

 • Królikowska Katarzyna: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 380-387.
 • Marczak-Pilipczuk Magdalena: W krainie świętego Mikołaja // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 46-47.
  Metoda Sherborne; Scenariusze zajęć dla przedszkoli
 • Matasek Marta: Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 132-137.
 • Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka. - (Zielone światło dla 6-latków).- Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 10, s. 43-44 .
  Znaczenie zajęć ruchowych (rozwój zdolności kondycyjnych). Przykład zajęć, do zrealizowania z dziećmi 6-letnimi. Prezentacja ćwiczeń metodą ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne.
 • Urban Anna, Szewczyk Leszek: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci : wybrane metody terapeutyczne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 3, s. 34-50.
  Przedstawienie metod terapeutycznych: kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, integracji sensorycznej J. Ayers, metody F. Affolter, oraz metody ruchu rozwijającego W. Sherborne.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : "Impuls", 2008.
 • Kryminologia i kara kryminalna: wybrane zagadnienia /  red. nauk. Anetta Jaworska - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Kraków: "Impuls", 2008.
 • Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. -  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009.
 • Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T.1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Tomasz Hołówka et al.].- Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Justyna Agata Korbel, Zuzanna Saba Litwińska, Mieczysław Eligiusz Litwiński].-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Wydawnictwo APS, 2009.
 • Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl.-  Warszawa: Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red. nauk. Bronisław Urban ; red. nauk. Jan M. Stanik.-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban ; red. nauk. Jan M. Stanik.-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne /  red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa: "Żak", 2009.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne /  red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak.-  Warszawa : "Żak", cop. 2009.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : "Żak", 2009.
 • Terapia zajęciowa / Ewa Baum.-  Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Agresja dzieci i młodzieży. Przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie. Bibliografia / J.R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 60-64.
 • Erenc Janusz: Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi  //  Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359.
 • Augustyniak-Lauks Barbara: Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 195-203.
 • Minczakiewicz Elżbieta M.: Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako "innego" we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 369-377.
 • Jaworska-Biskup Katarzyna: Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 25-34.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Beisert Maria: Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia: nowy autorski model oparty na badaniach pedofilów osadzonych w polskich więzieniach.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Bębas Sylwester: Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.358-362.
 • Bohdan Zbigniew: Zespół dziecka krzywdzonego - Zespół dziecka maltretowanego (zdm) // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2008. - S. 192-200.
 • Choromańska Agnieszka, Mocarska Dorota: Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne.- Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Cierpiałkowska Lidia: Psychopatologia.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007.- s. 307-342: Zaburzenia osobowości i zaburzenia seksualne .
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.
 • Hołyst Brunon: Wiktymologia.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2000, s. 306-307: Wykorzystywanie seksualne dzieci.
 • Ilnicka Renata Małgorzata: Przemoc seksualna wobec dzieci. Pomoc i praca terapeutyczna // W: Wybrane aspekty przemocy: diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009, S. 9-29.
 • Izdebski Zbigniew: Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Bronisław Urban, Jan Stanik. T. 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 144-163.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009, s. 117-131: Molestowanie seksualne dzieci - złamane tabu.
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu ? / red. Lesław Pytka, Barbara Głowacka.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000.
 • Podgajna-Kuśmierek Magdalena: Pedofilia: zarys zagadnienia.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003.
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: WSiP, 1998.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", 1999.
 • Radochoński Mieczysław: Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 245-252.
 • Sajkowska Monika: Medialny obraz problemu wykorzystywania seksualnego dzieci // W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2003, s. 96-120.
 • Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 163-166: Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Pedofilia - krzywda wyrządzona dziecku.
 • Śpiewak Jakub: Wykorzystywanie seksualne dziecka w myśl artykułów Kodeksu karnego po 2010 roku // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 159-168.
Artykuły z czasopism
 • Beisert Maria: I skrzywdzeni, i naznaczeni // Charaktery.- 2004, nr 4, s. 32-33.
 • Gwizdek Bożena: Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 61-62.
 • Kordoń Małgorzata: Zły dotyk // Charaktery.- 2004, nr 9, s. 41-42.
 • Krajewski Radosław: Pedofilia - aspekty prawne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 38-41.
 • Maćkowiak Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 34-38.
 • Sobczyńska Karolina: Pedofilia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 2, s. 21-27.
 • Widera-Wysoczańska Agnieszka: Wiedzieć, aby pomagać // Charaktery.- 2003, nr 5, s. 27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków : Impuls, 2001.
 • Balcerzak-Paradowska Bożena: Polityka rodzinna – w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywanie szans // W: Pokolenie wygranych?: dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001,s. 172-190.
 • Czeredecka Barbara: System opieki nad dzieckiem z rodzin zagrożonych (kontynuacja i zmiana) // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.– Białystok: Trans Humana, 1999.
 • Feldman Larry: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Gaś Zbigniew B.: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Kamieniarz Katarzyna: Dylematy instytucjonalnego wspierania procesu wychowania w rodzinie // W: Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 77-92.
 • Kantowicz Ewa: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Satir Wirginia: Terapia rodziny: teoria i praktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Sikorski Wiesław: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń.- Warszawa: Żak, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Adamczuk Jarosław, Kaczanowska Katarzyna: „Spróbujmy razem” – środowiskowy program pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 30-34.
 • Andrzejewski Marek: Prawna regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem: uwagi na temat aktualnych kwestii spornych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 10-19.
 • Arczewska Magdalena: O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 21-23.
 • Bochno Ewa: RODK – czy i jak wspomaga rodzinę? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 44-49.
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Cesarz Małgorzata, Wawrzyńczak Beata: Wideotrening Komunikacji w Pogotowiu Opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 28-30.
 • Czubaj Maria, Lewandowska Danuta, Jęczkowski Leszek: Program „Agrafka” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 20-22.
 • Dominik Dorota: Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 2, s. 31-34.
 • Forma Paulina: O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 32-36.
 • Gancarz Elżbieta, Dudek Urszula: Video Home Training w naszej pracy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 28-30.
 • Gralak Gabriela: Wspieranie dziecka i jego rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 20-23.
 • Grodecka Józefina: Krakowski system pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 38-40.
 • Gumienny Beata: Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 29-31.
 • Gumowski Michał: Zimne serce odchodzi // Charaktery.– 2004, nr 11, s. 27-28.
 • Gwizdek Bożena: Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 23-30.
 • Hellinger Bert: Kto chce umrzeć, niech umiera ; rozm. przepr. Małgorzata Fajowska-Stanik // Charaktery.– 2005, nr 3, s. 16-18.
 • Janowska Maria: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 33-36.
 • Jasikowska Grażyna: O roli więzi w reintegracji rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 29-31.
 • Józefik Barbara: Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery.– 2005, nr 10, s. 32-33.
 • Kalinowska-Witek Natalia: Problemy powiatów ziemskich // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 19-21.
 • Karczewska-Wypiór Grażyna: Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 42-44.
 • Karlińska Milena: Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery.– 2006, nr 2, s. 40.
 • Krzyżanowska Iwetta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 31-36.
 • Lipke Halina: Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w województwie mazowieckim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 29-36.
 • Marańska Mirosława:Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 21-24.
 • Masalska-Szymanek Wanda: „Druga szansa” program pomocy rodzinom // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 22.
 • Maślankowski Jacek: Terapia czy konsultacja? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 34-37.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 51-54.
 • Nawrot Jacek: W plątaninie dwóch szkół reformowania // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 3, s. 22-27.
 • Nowacka Teresa: Kierunki zmian w powiecie mrągowskim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 37-41.
 • Nowak Beata: Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Olejnik Ewa: Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 1, s. 31-34.
 • Osowska Anna, Pochopień Anna: Realizacja programu „Rodzina przyjazna dziecku” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 25-27.
 • Perzanowski Tadeusz: Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 36-39.
 • Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania / oprac. Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 6, s. 16-20.
 • Przeperski Jarosław: Konferencja Grupy Rodzinnej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 2, s. 39-41.
 • Przybyłowski Piotr: Towarzystwo Interwencji Społecznych organizatorem opieki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2000, nr 6, s. 39-41.
 • Racław-Markowska Mariola, Rymsza Marek: Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 3-7.
 • Raczkowska Jadwiga: Pomoc dziecku w zadaniach powiatu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 57-59.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
 • Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2006.
 • Frydrychowicz Anna, Koźniewska Elżbieta: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie: przewodnik metodyczny.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Jarosz Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003.
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków: "Impuls", 2011.
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków : "Impuls", 2008.
 • Niemierko Bolesław: Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
 • Skałbania Barbara: Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień.- Kraków : "Impuls", 2009.
 • Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków: "Impuls", 2004.
 • Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
 • Tomczak Joanna, Ziętara Renata: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.- Kraków: "Impuls", 2006.
 • Włoch Agnieszka, Włoch Stanisław: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wybrane problemy i rozwiązania.- Warszawa: "Żak", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Adamów-Ratajczak Maria: O pracy z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 26-29.
 • Boruch Edyta: Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 20-25.
 • Głasek Sławomira: Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 34-38.
 • Krajewska Beata: Kto może być pedagogiem szkolnym? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 17-19.
 • Kruszewski Tomasz: Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 252-259.
 • Luty Małgorzata: Pedagodzy szkolni o swojej pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 39
 • Mackiewicz-Adamska Lidia: Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 6-10.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2002, nr 9, s. 16-19.
 • Osiński Rafał: Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 7, s. 55-56.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Śniatała Hanna: Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 33-36.
Słowo kluczowe:
:
Wydawnictwa zwarte
 • Kantowicz Ewa: Refleksyjna praktyka pracy socjalnej wobec problemu niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008, s. 39-48.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: "Impuls", 2008.
  Streetworking.
 • Naumiuk Agnieszka: Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007, s. 93-138: Stosunek młodzieży do działalności społecznej. Zawiera załączniki dotyczące możliwości działania woluntarystycznego w Polsce i na świecie, listę społeczników i stron internetowych.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. 
 • Rymsza Marek: Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość. - Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006, s. 50-64.
Artykuły z czasopism
 • Kaczmarek Mirosław: Konferencje z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 6, s. 56-58. 
 • Ławniczak Dorota: Przyjazny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 8, s. 36-39.
  Zmiany systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zakładające: pomoc rodzinie z problemami poprzez rozwój profilaktyki wychowawczej, rozwijanie systemu wsparcia, rozwój opieki zastępczej i przekształcenie domów dziecka w zespoły placówek wielofunkcyjnych.
 • Olszewski Andrzej: Stawiam na partnerstwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 24-27.
  Współpraca pomiędzy rodzicami zastępczymi i pracownikami ośrodków pomocy społecznej.
 • Paszkiewicz Anna: Zastosowanie metody kontraktu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 33-39.
  Zawieranie kontraktu w pracy socjalnej. Jego zadania, cechy i zastosowania.
 • Rurka Anna: Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 10, s. 48-51.
  Kierunki działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w opiece społecznej we Francji. 
 • Skudniewska Teresa: "Sojusznicy rodzin" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 62-63.
  Ogólnopolska konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem "Sojusznicy rodzin", która odbyła się w dniach 7-10 VI 2010 r. w Waplewie.
 • Staręga-Piasek Joanna: Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 4, s. 3-4.
  Zwrócenie uwagi na osoby zajmujące się pracą socjalną i problemy, które pomagają rozwiązać.
 • Trawkowska Dobroniega: Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 3-13.
  Etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, jej funkcje i związane z nimi zawodowe role pracowników socjalnych. Strategie w pracy socjalnej i poziomy oddziaływań.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 2, s. 13-23.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 3, s. 11-17.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Urbaniak-Zając Danuta: "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 9, s. 3-10.
  Pojęcie profesji w odniesieniu do pracy socjalnej. Jej specyfika. Historyczny charakter tzw. wskaźnikowej koncepcji profesji.

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie