Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

M

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.
 • Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 • Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Huk Tomasz: Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły.- Kraków: Impuls, 2011.
 • Krzystanek Katarzyna: Edukacja medialna - wymysł czy konieczność? // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 49-74.
 • Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Kraków : "Impuls", cop. 2007.
 • Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk ; [red.] Irena Polewczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006.
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu ? : materiały z seminarium [...] : praca zbiorowa / red. Lesław Pytka ; red. Barbara Głowacka ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Departament Opieki i Profilaktyki Społecznej MEN. - Warszawa : KKWR, 2000.
 • Pedagogika mass mediów / Adam Lepa . - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003.
 • Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : "Impuls" 2005.
 • Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.
Artykuły z czasopism
 • Chrost Sławomir: Media a wychowanie - blaski i cienie // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 34-37.
 • Dobrołowicz Justyna: Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 7-13.
 • Gajos Ewelina: Pozytywny wpływ mediów na dziecko // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 22-33.
 • Płuska Sylwia: Media w edukacji i wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 5, s. 37-45.
 • Roguska Agnieszka: Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej // Journal of Modern Science.- 2016, t. 1/28/2016, s. 65-88.
 • Stawecka Anna: Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 22-33.


:
Wydawnictwa zwarte
 • Baum Ewa: Terapia zajęciowa.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 59-66.
 • Bełza Magdalena: Metoda Peto jako główna metoda pracy z dzieckiem z dziecięcym porażeniem mózgowym na podstawie doświadczeń Ingfield Manor School w Wielkiej Brytanii // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 25-32.
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 51-60.
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142.
 • Drzazga Agnieszka: Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 269-290.
 • Indisow Izabella: Problemy przystosowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką do naturalnego środowiska w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 170-181.
 • Jegier Aneta: Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym - jego specyficzne potrzeby edukacyjne // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 232-240.
 • Kaciński Marek: Mózgowe porazenie dziecięce // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 123-135.
 • Kozubska Alicja: Wybrane aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 121-132.
 • Mazanek Ewa: Charakterystyka psychopedagogiczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 151-162.
 • Mihilewicz Stanisława: Mechanizmy i zaburzenia koordynacji ruchowej oraz sprawności motorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacj, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyty.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 104-108.
 • Ostasz Jolanta: Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego w środowisku szkolnym // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 247-258.
 • Ostrach Zbigniew: Problemy rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wobec "odmienności..?: pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, 96-106.
 • Parchomiuk Monika: Społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie rodzin dzieci z porażeniem mózgowym - barierą czy szansą ich integracji? // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 103-112.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Dziecko i jego choroba.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 202-231.
 • Twardowski Andrzej: Dzieci z porażeniem mózgowym // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1991, s. 523-532.
 • Wyczesany Janina: Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002, s. 107-114.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz, Stanowski Marcin: Formy rewalidacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 3, s. 51-64.
 • Olszewska Margareta: Syzyfowa praca? Analiza przypadku pracy z dzieckiem ze złożoną postacią mózgowego porażenia dziecięcego // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 2, s. 133-136.
:
Wydawnictwa zwarte

 • Glińska- Lachowicz Anna : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - s. 94-117.
 • Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 70-77.
 • Konopczyński Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - s. 252-262: Terapia przez muzykę jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji.
 • Kuśpit Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 403-413.
 • Lewandowska-Kidoń Teresa : Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - s. 193-205.
 • Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999, s. 166-169.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie // W: Nauczyciel kompetentny :teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - s. 152-157.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich // W: Terapia w resocjalizacji.Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa. - Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - s. 217-226 .
 • Stadnicka Janina: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa: WSiP, 1998.

Artykuły z czasopism

 • Dębicka Izabela: Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr4, s. 56-65.
 • Grenda Iwona: Elementy muzykoterapii w przedszkolu // Wychowanie w przedszkolu.-2017, nr 1, s. 54-56.
 • Grudziewska Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200.
 • Jędrzejczyk Iwona : Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Kilian Marlena, Cichocka Małgorzata : Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących : założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257.
 • Kłysz-Sokalska Natalia: Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23.
 • Krawiecka Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... : przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293-298.
 • Ploch Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99.
 • Płocka Weronika : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39.
 • Sienkiewicz-Wilanowska Julia Anastazja : Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 24-28.
 • Woźniak Małgorzata : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40.
 • Woźniczka Ewa : Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50.
 • Woźniczka Ewa : Terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16.