Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

K

:
Wydawnictwa zwarte
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 207: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 209-210: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.- Kraków: „Impuls”, 2005, s. 41-53: Wychowywać czy wspomagać?
 • Dembo Myron: Stosowana psychologia wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 250-291: Kierowanie klasą i dyscyplina.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.- Poznań: „Media Rodzina of Poznań”, 1998, s. 105-150: Zamiast karania.
 • Heine Marek: Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 92-108.
 • Jakubczak-Gębala Marta: Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 65-72.
 • Kamiński Aleksander: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja "Innowacja”, 1997, s. 405-408.
 • Kozłowski Waldemar: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja „Innowacja”, 1997, s. 408-411.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 213-218: Metoda karania.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 208-213: Metoda nagradzania.
 • Niebrzydowski Leon: Psychologia wychowawcza i społeczna: wybrane zagadnienia.– Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1995, s. 187-197: Kara i nagroda.
 • Ostrowska Krystyna: Nagroda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2004, s. 476-477.
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza. T. 2 .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 51-56: Wzmacnianie zachowań w procesie wychowania.
 • Utrat-Milecki Jarosław: Kara // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2003, s. 529-550.
Artykuły z czasopism
 • Jarosz Ewa: Kary cielesne w wychowaniu. Czy następuje odwrót od "tradycji" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 6, s. 3-16.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 50-54.
 • Krajewski Radosław: Prawne aspekty karcenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 41-42.
 • Raczkowska Jadwiga: Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 3-9.
 • Ruszkowska Marzena: System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 3, s. 51-55.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Buczyńska Joanna, Siemieniecki Bronisław: Komputer w rewalidacji: wybrane problemy.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Buczyńska Joanna: Wykorzystanie narzędzi TI w kształceniu specjalnym - próba praktycznych zastosowań // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 230-236.
 • Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław, Wenta Kazimierz: Edukacja medialna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 347-354.
 • Gruba Joanna: Opinie logopedów na temat wykorzystania komputera w terapii // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 91-120.
 • Gunia Grażyna: Komputer w edukacji uczniów głuchych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 95-102.
 • Jakubowski Stanisław: Rola technik informatycznych w edukacji osób niepełnosprawnych // W: Kształcenie  specjalne i integracyjne: materiały z konferencji: Kościelisko, 11 - 13 marca 1999 / red. Roman Ossowski.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999, s.217-224.
 • Juszczyk Stanisław: Interakcja dziecka z komputerem w trakcie terapii pedagogicznej i logopedycznej // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 69-90.
 • Kołodziejczyk Joanna: Komputerowe wspomaganie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 102-116.
 • Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Komputer w pedagogice specjalnej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Marzec Ewa: Problemy edukacji matematycznej uczniów i studentów niewidomych // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s.153-170.
 • Miklaszewska Anna: Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 79-86.
 • Szala Elżbieta: Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania i pisania // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 461-466.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacj.- 2008, nr 1, s. 75-94.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Mikołajewska Emilia, Mikołajewski Dariusz: Od komputera do niezależności życiowej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 115-120.
 • Przybylska Karolina: Nowoczesne technologie i Internet w komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 62-66.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
 • Szczerba Ewa: Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s. 48-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Zysk i S-ka, 1997, s. 170-213: Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi.
 • Domachowski Waldemar: Interakcyjny model funkcjonowania społecznego // W: Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s.
  99-161.
 • Goban-Klas Tomasz: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 310-336.
 • McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania się.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 301 - 304.
 • Nęcki Zbigniew: Komunikacja interpersonalna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 1991, s. 149-154.
 • Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L.: Psychologia i życie.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 139-176: Język, komunikowanie się i pamięć.
Artykuły z czasopism