Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Z

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306.

Artykuły z czasopism

 • Bogacka-Osińska Bogumiła: Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s. 25-27.
 • Brzezińska Anna Izabela, Biątkowski Michał, Kaczmarska Dagmara, Włodarczyk Anna, Zamęcka Natalia: O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 10, s. 5-13.
 • Czub Magdalena: Nauka czy zabawa // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 5, s. 5-10.
 • Franczak Natalia: Zabawki edukacyjne czyli wychowanie z wyobraźnią // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 9, s. 30-31.
 • Gołaska Paulina: Grupy zabawowe // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 12-18.
 • Idkowiak Karolina: Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 3, s. 14-19.
 • Kałuba-Korczak Anna: Dzień zabawek w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 4, s. 17-21.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Kiwior Katarzyna: Zabawy z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 44-45.
 • Kustosz Sylwia: Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 11, s. 48-52.
 • Mikler-Chwastek Anna: Wiek zabawy Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 10, s. 51-53.
 • Musielak Beata: Czas zabawy pod ochroną // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 7, s.26-28.
 • Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 10, s. 43-44.
 • Oleksa Karolina: Po co ta cała zabawa? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 8, s. 49-51.
 • Olkusz Jolanta: Doświadczanie ciszy przez zabawę // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 2, s. 16-20.
 • Olkusz Jolanta: Zabawy inspirowane literaturą // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 11, s.10-13.
 • Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym - rozwijanie zainteresowań matematycznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 5, s. 46-50.
 • Pytel Karolina, Salwa Aleksandra, Walczak Zuzanna, Zając Aleksandra: Nauka może być zabawą! // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 9, s. 12-16.
 • Skwarka Ewa: Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 48-53.
 • Szałajska-Kułakowska Izabela, Tkaczyńska Honorata: Przez zabawę do umiejętności społecznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 5, s. 58-60.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga i in.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. 
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Browne Deborah, Hollin Clive R., Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001.
 • Dimoff Timothy, Carter Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 2000.
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
 • Foxcroft David R., Lowe Geoff, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Jarczyńska Jolanta: Percepcja postaw rodziców wobec spożywania alkoholu przez ich dzieci a intensywność picia wśród młodzieży gimnazjalnej // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006, s. 142-157.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: [diagnoza,  profilaktyka,resocjalizacja]: praca zbiorowa / [pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela].- Toruń: "Adam Marszałek", 1999.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Obuchowska Irena: Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: "Adam Marszałek", 2003.
 • Słownik Piotr, Passowicz Piotr: Przestępczość wśród młodzieży w Polsce – determinanty psychospołeczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004.
 • Vogler Roger E., Bartz Wayne R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
 • Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków odurzających a szkolne programy profilaktyczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004, s. 247-262.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamiec-Zgraja Alicja: Zmiany w rozumieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. B. Grochmat-Bach, A. Knobloch-Gali.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls",2005.- s. 31-45.
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. -s. 41-66: Czynniki zagrażające funkcjonowaniu współczesnych rodzin.
 • Forward Suzan: Toksyczni rodzice.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992 .
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
  O przemocy w rodzinie.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006.
 • Zagrożenia w wychowywaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. -s. 113-222: Zagrożenia w rodzinie.
Artykuły z czasopism

:
Wydawnictwa zwarte
 • Winiarski Mikołaj: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
Artykuły z czasopism
 • Łysakowska Halina, Wieczorek Anna: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr1, s. 25-28.
 • Łaźny Grażyna: Zajęcia pozalekcyjne w szkole przyszpitalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 24-26.
 • Smolińska-Theiss Barbara : Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne: wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 6, s.46-51.
 • Górska Grażyna: O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 51-52.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004.
 • Gaś Zbigniew B.: Pomoc psychologiczna młodzieży.- Warszawa : WSiP, 1995.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa : PAX, 1999.
 • Łobocki Mieczysław : Wybrane problemy wychowania: nadal aktualne.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - S. 181-226: W sprawie trudności wychowawczych.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003.
 • Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli?.- Warszawa: WSiP, 1999.
 • Sakowska Magdalena, Sikorska Joanna, Żwirblińska Alina: Obyś cudze dzieci...wychowywał: jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum [i nie tylko].- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000.
 • Zanim w szkole będzie źle: profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004.
Artykuły z czasopism
 • Kicińska Martyna, Klause-Jaworska Ewa: Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 24-29.
 • Olszewska Aleksandra: Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 24-25.
 • Ratajczak Maria: Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s. 35-40.
 • Sobieszczuk Małgorzata Iwona: Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 50-52.
 • Świniarska Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 8, s. 46-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czechowska-Bieluga Marta: Kobieta w roli dyrektora szkoły.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: eMPi2 , 2001.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą : poradnik-informator dyrektora szkoły.-Warszawa: "Ławica", 1993.
 • Kwiatkowski Stefan Michał: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Menedżer i kreator edukacji / red. Henryk Bednarczyk, Czesław Plewka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Otręba Rafał: Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie.- Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki, Henryka Bednarczyka. - Radom : ITE, 2000.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
Artykuły z czasopism

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.– Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 119-139 .
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica dziecka z zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – s. 336-340.
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.- Kraków: Impuls, 2005.
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju./ red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – s. 163-182 .
 • Zaorska Marzenna : Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 217-240.
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – s. 271-275.

Artykuły z czasopism

 • Błaszczyk-Kowalska Sylwia: Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45.
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217.
 • Kowalczyk Małgorzata: Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 37-46.