Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

N

:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol i narkotyki w życiu młodzieży polskiej: dylematy profilaktyki. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Barczykowska Agnieszka: Narkomania. Między drug free a terapią substytucyjną - w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 285-310.
 • Dimoff Timothy: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.– Warszawa: „Elma Books”, 1993.
 • Jędrzejko Mariusz: Leksykon narkomanii.– Pułtusk: WSH, 2004.
 • Kwiatkowski Piotr: Moderatory w wybranych ścieżkach ryzyka narkomanii // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 179-192.
 • Łuczak Elżbieta: Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii.– Pułtusk: WSH im. A. Gieysztora, 2004.
 • Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.– Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Młodzież z grupy ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Muszyńska Anna: Narkomani- sprawcy czynów karalnych.– Kraków: „ Zakamycze”, 2004.
 • Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Studziński Tadeusz, Chwedorowicz Roman: Neuronalne mechanizmy uzależnień i zniewolenia mózgu przez substancje narkotyczne // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 65-72.
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi NIE!!! alkoholowi i narkotykom.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Chańko Anna, Konaszewski Karol: Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 46-51.
 • Hoffmann Beata: Kultura młodzieżowa i narkotyki - kierunki przemian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 20-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Borzyszkowska Halina: Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 41-48.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Czekan Dariusz: Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich // W: Wspólczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 279-304.
 • Dąbrowska Joanna: Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali. Doniesienie z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s.264-289.
 • Dobrzeniecki Józef: Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w zakładzie poprawczym // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 173-180.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Krakó: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Dzięcioł Bogusław, Tomkowiak Hubert: Diagnoza nieprzystosowania społecznego oparta na teorii kontroli społecznej(doniesienie z badań // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 279-286.
 • Dudek Mieczysław: Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 94-104.
 • Durka Grażyna: Kradzieże i oszustwa jako przejaw niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 101-112.
 • Fidelus Anna: Zjwisko nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży - aktualne wyzwania i propozycje działań profilaktycznych // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 182-196.
 • Gindrich Piotr: Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania: wybrane zagadnienia.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2007.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Grochal Joanna: Młodzież niedostosowana społecznie zatrzymana w policyjnych izbach dziecka // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowniu, 2001, s. 516-527.
 • Ilnicka Renata Małgorzata: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży.- Toruń: Wydawnnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008.
 • Jamrożek Mirosław: Diagnostyka preselekcyjna niedostosowania społecznego nieletnich // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 204-229.
 • Kosek- Nita Bogumiła: Problemy niedostosowania społecznego w środowisku rodzinnym // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 411-418.
 • Kowalczewska-Grabowska Katarzyna: Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 167-178.
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Łączek Tomasz: Diagnoza przyczyn nieprzystosowania społecznego jednostki jako element przeciwdziałania zachowaniom agresywnym // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 148-157.
 • Łukaszek Maria: Wczesne formy aktywności seksualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 204-223.
 • Miłek Krzysztof: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 55-66.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela: Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie.- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze [2004].
 • Murdecka Irena: Wspomaganie rozwoju moralnego młodzieży niedostosowanej społeczni // W: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 187-206.
 • Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół: analiza porównawcza / red. Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Monika Górska, Magdalena Kot-Radojewska.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.
 • Panasiuk Maria: Współczesne uwarunkowania patogenezy rodzinnej w niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 43-54.
 • Papież Jan: Młodzież niedostosowana społecznie a aids // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 107-114.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004, s. 181-214 : Nieprzystosowanie społeczne ( niedostosowanie społeczne).
 • Pisanko Marzena: Poczucie alienacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 118-128.
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 85-133 : Wybrane problemy nieprzystosowania społecznego.
 • Przepióra-Kapusta Małgorzata: Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 138-146.
 • Puszczewicz Hanna: Dziecko niedostosowane społecznie // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 94-130.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000, s. 88-123 : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży.
 • Rowicka Agnieszka: Rozwiązywanie problemów niedostosowania społecznego dzieci wychowywanych przez samotne matki w placókach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pomnika - Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 256-260.
 • Rybczyńska Dorota: Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 293-307.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Siemionow Justyna: Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Szczutowska Krystyna: Psychospołeczne problemy niedostosowania społeczneg.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
 • Szecówka Adam: Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 147-152.
 • Szałański Jan: Poczucie koherencji młodzieży niedostosowanej społecznie a spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 106-117.
 • Szwejka Łukasz: Stygmatyzacja jednostek niedostosowanych społecznie, odrzucanych przez grupę rówieśniczą // W: Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 47-64.
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Wszeborowska-Lipińska Beata: Specyficzne trudności w uczeniu się a niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania młodzieży // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 259-264.
 • Zaorska Marzenn: Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 205-210.
Artykuły z czasopism
 • Garbiec Mariusz: Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 41-43.
 • Kaniowska Teresa: Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 7-10.
 • Komorowska Agnieszka: Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 1, s. 71-82.
 • Korbut Anna: Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym - przyczyny, skutki, profilaktyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 34-42.
 • Krajewska Ann: Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 3-11.
 • Mierzwa Anna: Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s.32-34.
 • Potempska Elżbieta: Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s.15-22.
 • Przybysz Małgorzata: Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 32-35.
 • Siemionow Justyna: Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 20-27.
 • Siemionow Justyna: Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 30-34.
 • Siemionow Justyna: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wybrane pytania i odpowiedzi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 4, s. 27 - 34.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.
 • Zawadzki Patryk: Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s.37-39.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czajkowska Irena,Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 26-62 :
  Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Gordzelewska Beata: Przyczyny niepowodzeń szkolnych // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. s. 9-22. Sygn.: 5830-ped
 • Karpińska Anna: Kierunki badań w obszarze niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 195-212.
 • Karpińska Anna: Nauczyciel wobec złożoności przyczyn niepowodzeń szkolnych // W: Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym: wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki / pod red. Genowefy Koć-Seniuch Andrzeja Cichockiego.– Białystok : „Trans Humana”, 2000, s. 212-222.
 • Klasińska Barbara: Zainteresowania uczniów jako antidotum na niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 225-233.
 • Konopnicki Jan: Powodzenia i niepowodzenia szkolne.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.
 • Kozieł Beata: Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców.- Katowice: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Kozieł Beata: Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? Krótka refleksja teoretyczna // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242.
 • Kozieł Beata: Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń szkolnych - krótka refleksja // W: Współczesna rodzina: dylematy teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk.Janusz Stanka i Wojciech Zając.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2011. s. 123-138. Sygn.: 7920-ped
 • Kupisiewicz Czesław: Dydaktyka ogólna.– Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000, s. 253-270: Niepowodzenia szkolne.
 • Kupisiewicz Czesław: Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. – Warszawa : ”Żak”, 1995, s. 168-180: Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla Europy.
 • Kwieciński Zbigniew: Bezbronni: odpad szkolny na wsi.– Toruń :”Edytor”, 2002.
 • Łuczak Bogumiła: Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie.- Warszawa : „G & P”, 2000.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa : „Żak”, cop. 2003, s. 356-368: Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych.
 • Olechowska Agnieszka: Specjalne potrzeby edukacyjne.- Warszawa: PWN, 2016, s. 244-257.
 • Paszkiewicz Aneta: Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna.- Warszawa: Difin, 2012.
 • Pindera Michał: Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych // W: Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda, Sylwester Scisłowicz.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004. s. 85-94. Sygn.: 6375-ped
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych, w świetle badań lekarzy, pedagogów i psychologów : materiały z VI Międzynarodowego sympozjum higieny i medycyny szkolnej / red. Maria Chojecka, Jerzy Serejski, Lech Zdunkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 • Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Rimm Sylvia B.: Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie.- Warszawa: WSiP, 1994.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawiaralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290.
 • Terapia pedagogiczna: zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Zińczuk Monika: Niskie oceny gimnazjalistów jako jeden z przejawów ich niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 243-257.
Artykuły z czasopism
 • Antczak Barbara: Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych // Journal of Modern Science.- 2015, t. 2/25/2015, s. 297-311.
 • Błaszczak Krzysztof: Indywidualna praca z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 48-49.
 • Dziurzyński Krzysztof: Teoretyczne aspekty badań nad niepowodzeniami szkolnymi //Journal of Modern Science.- 2013, t. 4/19/2013, s. 65-80.
 • Iwanowska Małgorzata, Kazimierowicz Marek: Uczeń z trudnościami w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 5, s. 26-28.
 • Jasiak Justyna: O syndromie nieadekwatnych osiągnięć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 34-37.
 • Karpińska Anna: Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2011, nr 3, s.18-29.
 • Kwiatkowska Henryka: Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2002, nr 1, s. 57-66.
 • Ostrowska Małgorzata: Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 9, s. 19.
 • Pardej Katarzyna: Niepowodzenia edukacyjne uczniów szkół zawodowych - model badań // Ruch Pedagogiczny.- 2015, nr 4, s. 77- 88.