Wersja do wydruku
Opis co tu znajdzieszCurrently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
 • Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2006.
 • Frydrychowicz Anna, Koźniewska Elżbieta: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie: przewodnik metodyczny.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Jarosz Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003.
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków: "Impuls", 2011.
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków : "Impuls", 2008.
 • Niemierko Bolesław: Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
 • Skałbania Barbara: Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień.- Kraków : "Impuls", 2009.
 • Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków: "Impuls", 2004.
 • Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
 • Tomczak Joanna, Ziętara Renata: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.- Kraków: "Impuls", 2006.
 • Włoch Agnieszka, Włoch Stanisław: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wybrane problemy i rozwiązania.- Warszawa: "Żak", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Adamów-Ratajczak Maria: O pracy z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 26-29.
 • Boruch Edyta: Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 20-25.
 • Głasek Sławomira: Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 34-38.
 • Krajewska Beata: Kto może być pedagogiem szkolnym? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 17-19.
 • Kruszewski Tomasz: Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 252-259.
 • Luty Małgorzata: Pedagodzy szkolni o swojej pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 39
 • Mackiewicz-Adamska Lidia: Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 6-10.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2002, nr 9, s. 16-19.
 • Osiński Rafał: Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 7, s. 55-56.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Śniatała Hanna: Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 33-36.
Słowo kluczowe:
:
Wydawnictwa zwarte
 • Banach Czesław: Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 209-219.
 • Barłóg Krystyna: Niepokój młodych nauczycieli a metody asertywności // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 296-301.
 • Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997. - s. 516-521: Osobowość nauczyciela. 
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. Komitetu red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2004, s. 976-1000: Osobowość nauczyciela.
 • Gorbatkow Aleksander A.: Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 284-288.
 • Kosyrz Zdzisław: Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego.- Warszawa: "Pedagogium", 2005.
 • Kosyrz Zdzisław: Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos.- Warszawa: "Żak", 1999, s. 505-519.
 • Kwiatkowska Henryka: Pedeutologia / komitet nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
 • Marcinkowski Marian: Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski.- Toruń: "Adam Marszałek", cop.2009, s. 205-213.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998, s. 369-385: Osobowość i zawód nauczyciela.
 • Okoń Wincenty: Wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 239-256: Problem osobowości nauczcyciela.
 • Pufal-Struzik Irena: Osobowość i twórcza postawa nauczycieli szkół podstawowych // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. s. 278-283. 
 • Woźniak Robert B.: Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998, s. 267-292: Nauczyciel i klasa szkolna.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Zysk i S-ka, 1997, s. 170-213: Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi.
 • Domachowski Waldemar: Interakcyjny model funkcjonowania społecznego // W: Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s.
  99-161.
 • Goban-Klas Tomasz: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 310-336.
 • McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania się.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 301 - 304.
 • Nęcki Zbigniew: Komunikacja interpersonalna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 1991, s. 149-154.
 • Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L.: Psychologia i życie.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 139-176: Język, komunikowanie się i pamięć.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Kantowicz Ewa: Refleksyjna praktyka pracy socjalnej wobec problemu niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008, s. 39-48.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: "Impuls", 2008.
  Streetworking.
 • Naumiuk Agnieszka: Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007, s. 93-138: Stosunek młodzieży do działalności społecznej. Zawiera załączniki dotyczące możliwości działania woluntarystycznego w Polsce i na świecie, listę społeczników i stron internetowych.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. 
 • Rymsza Marek: Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość. - Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006, s. 50-64.
Artykuły z czasopism
 • Kaczmarek Mirosław: Konferencje z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 6, s. 56-58. 
 • Ławniczak Dorota: Przyjazny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 8, s. 36-39.
  Zmiany systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zakładające: pomoc rodzinie z problemami poprzez rozwój profilaktyki wychowawczej, rozwijanie systemu wsparcia, rozwój opieki zastępczej i przekształcenie domów dziecka w zespoły placówek wielofunkcyjnych.
 • Olszewski Andrzej: Stawiam na partnerstwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 24-27.
  Współpraca pomiędzy rodzicami zastępczymi i pracownikami ośrodków pomocy społecznej.
 • Paszkiewicz Anna: Zastosowanie metody kontraktu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 33-39.
  Zawieranie kontraktu w pracy socjalnej. Jego zadania, cechy i zastosowania.
 • Rurka Anna: Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 10, s. 48-51.
  Kierunki działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w opiece społecznej we Francji. 
 • Skudniewska Teresa: "Sojusznicy rodzin" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 62-63.
  Ogólnopolska konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem "Sojusznicy rodzin", która odbyła się w dniach 7-10 VI 2010 r. w Waplewie.
 • Staręga-Piasek Joanna: Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 4, s. 3-4.
  Zwrócenie uwagi na osoby zajmujące się pracą socjalną i problemy, które pomagają rozwiązać.
 • Trawkowska Dobroniega: Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 3-13.
  Etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, jej funkcje i związane z nimi zawodowe role pracowników socjalnych. Strategie w pracy socjalnej i poziomy oddziaływań.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 2, s. 13-23.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 3, s. 11-17.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Urbaniak-Zając Danuta: "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 9, s. 3-10.
  Pojęcie profesji w odniesieniu do pracy socjalnej. Jej specyfika. Historyczny charakter tzw. wskaźnikowej koncepcji profesji.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2006.
 • Drost-Rudnicka Małgorzata: Współpraca szkoły i domu rodzinnego uczniów klas I - III - rzeczywistość i oczekiwania // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 94-105.
 • Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: IBE, 2007.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.- Poznań: Media Rodzina, 1998.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa: PAX, 1996.
 • Kawula Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Współpraca szkoły z rodzicami ucznia // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 220-249.
 • Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.- Zielona Góra: UZ, 2004.
 • Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
 • Szymański Mirosław J.: W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce.- Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2004.
 • Trempała Edmund: Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia.- Włocławek: WSH-E, 2003.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina – szkoła – środowisko lokalne: problemy edukacji  środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Cęcelek Grażyna: Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8, s. 44 - 46.
 • Podolak-Zając Joanna: O współpracy rodziców i nauczycieli.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8 s. 46 – 49.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga i in.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. 
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Browne Deborah, Hollin Clive R., Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001.
 • Dimoff Timothy, Carter Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 2000.
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
 • Foxcroft David R., Lowe Geoff, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Jarczyńska Jolanta: Percepcja postaw rodziców wobec spożywania alkoholu przez ich dzieci a intensywność picia wśród młodzieży gimnazjalnej // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006, s. 142-157.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: [diagnoza,  profilaktyka,resocjalizacja]: praca zbiorowa / [pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela].- Toruń: "Adam Marszałek", 1999.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Obuchowska Irena: Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: "Adam Marszałek", 2003.
 • Słownik Piotr, Passowicz Piotr: Przestępczość wśród młodzieży w Polsce – determinanty psychospołeczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004.
 • Vogler Roger E., Bartz Wayne R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
 • Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków odurzających a szkolne programy profilaktyczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004, s. 247-262.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / oprac. Jacques'a Delorsa ; [tł. z jęz. fr. Wiktor Rabczuk].– Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.
 • Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.– Kraków: "Impuls", 2000.
 • Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk.– Warszawa: EURYDICE: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Nalaskowski Stanisław: O zasadach nauczania: studium z dydaktyki porównawczej Stanisław.– Toruń: Adam Marszałek, 1997.
 • Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Pachociński Ryszard: Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1999.
 • Pachociński Ryszard: Pedagogika porównawcza: (podręcznik dla studentów pedagogiki).- Białystok: TRANS HUMANA Wydaw. Uniwersyteckie, 1995.
 • Pachociński Ryszard: Współczesne systemy edukacyjne.– Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.
 • Pachociński Ryszard: Zarys pedagogiki porównawczej.- Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Průcha Jan: Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Śliwerski Bogusław: Jak zmieniać szkołę?: studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.– Kraków: "Impuls", 1998.
 • Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka.– Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Andrzejewski Marek: Prawna ochrona rodziny.- Warszawa, 1999.
 • Badora Sylwia, Czeredecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: "Impuls", 2001.
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- 2000.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.- Białystok: "Trans Humana", 2001.
 • Grochocińska Rita: Przemoc w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.- s. 413-417.
 • Jordan Maria: Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich.– Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
 • Kawula Stanisław: Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. Stanisław Kawula.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.
 • Kwak Anna, Mościkier Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie.- Warszawa: "Zak", 2002.
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz: WSP, 1999.
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2001.
 • Parysjanowicz Krystyna: Niektóre uwarunkowania przemocy wobec młodego pokolenia w rodzinie: (doniesienia z badań) // W: Polska młodzież: zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.– Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001.– s. 485-495.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Rodzina: historia i współczesność: studium monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik.-  Kraków: „Impuls”, 2005.
 • Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej.- Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji).– Kraków: „Impuls”, 2006.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina-szkoła-środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, s. 51-54.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Tucholska Stanisława: Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa : Wydaw. UW, cop. 2008.
 • Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / Red. Maria Chodkowska.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.
 • Skazani na wykluczenie!?: zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / Red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Katowice: "Śląsk", 2004.
Artykuły z czasopism
 • Gaś Zbigniew B.: Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4, s. 3-16.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 4 s. 10-20.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków : Impuls, 2001.
 • Balcerzak-Paradowska Bożena: Polityka rodzinna – w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywanie szans // W: Pokolenie wygranych?: dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001,s. 172-190.
 • Czeredecka Barbara: System opieki nad dzieckiem z rodzin zagrożonych (kontynuacja i zmiana) // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.– Białystok: Trans Humana, 1999.
 • Feldman Larry: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Gaś Zbigniew B.: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Kamieniarz Katarzyna: Dylematy instytucjonalnego wspierania procesu wychowania w rodzinie // W: Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 77-92.
 • Kantowicz Ewa: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Satir Wirginia: Terapia rodziny: teoria i praktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Sikorski Wiesław: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń.- Warszawa: Żak, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Adamczuk Jarosław, Kaczanowska Katarzyna: „Spróbujmy razem” – środowiskowy program pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 30-34.
 • Andrzejewski Marek: Prawna regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem: uwagi na temat aktualnych kwestii spornych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 10-19.
 • Arczewska Magdalena: O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 21-23.
 • Bochno Ewa: RODK – czy i jak wspomaga rodzinę? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 44-49.
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Cesarz Małgorzata, Wawrzyńczak Beata: Wideotrening Komunikacji w Pogotowiu Opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 28-30.
 • Czubaj Maria, Lewandowska Danuta, Jęczkowski Leszek: Program „Agrafka” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 20-22.
 • Dominik Dorota: Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 2, s. 31-34.
 • Forma Paulina: O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 32-36.
 • Gancarz Elżbieta, Dudek Urszula: Video Home Training w naszej pracy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 28-30.
 • Gralak Gabriela: Wspieranie dziecka i jego rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 20-23.
 • Grodecka Józefina: Krakowski system pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 38-40.
 • Gumienny Beata: Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 29-31.
 • Gumowski Michał: Zimne serce odchodzi // Charaktery.– 2004, nr 11, s. 27-28.
 • Gwizdek Bożena: Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 23-30.
 • Hellinger Bert: Kto chce umrzeć, niech umiera ; rozm. przepr. Małgorzata Fajowska-Stanik // Charaktery.– 2005, nr 3, s. 16-18.
 • Janowska Maria: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 33-36.
 • Jasikowska Grażyna: O roli więzi w reintegracji rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 29-31.
 • Józefik Barbara: Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery.– 2005, nr 10, s. 32-33.
 • Kalinowska-Witek Natalia: Problemy powiatów ziemskich // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 19-21.
 • Karczewska-Wypiór Grażyna: Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 42-44.
 • Karlińska Milena: Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery.– 2006, nr 2, s. 40.
 • Krzyżanowska Iwetta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 31-36.
 • Lipke Halina: Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w województwie mazowieckim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 29-36.
 • Marańska Mirosława:Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 21-24.
 • Masalska-Szymanek Wanda: „Druga szansa” program pomocy rodzinom // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 22.
 • Maślankowski Jacek: Terapia czy konsultacja? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 34-37.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 51-54.
 • Nawrot Jacek: W plątaninie dwóch szkół reformowania // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 3, s. 22-27.
 • Nowacka Teresa: Kierunki zmian w powiecie mrągowskim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 37-41.
 • Nowak Beata: Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Olejnik Ewa: Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 1, s. 31-34.
 • Osowska Anna, Pochopień Anna: Realizacja programu „Rodzina przyjazna dziecku” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 25-27.
 • Perzanowski Tadeusz: Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 36-39.
 • Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania / oprac. Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 6, s. 16-20.
 • Przeperski Jarosław: Konferencja Grupy Rodzinnej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 2, s. 39-41.
 • Przybyłowski Piotr: Towarzystwo Interwencji Społecznych organizatorem opieki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2000, nr 6, s. 39-41.
 • Racław-Markowska Mariola, Rymsza Marek: Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 3-7.
 • Raczkowska Jadwiga: Pomoc dziecku w zadaniach powiatu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 57-59.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie