Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

U

:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 97-116.
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od mediów cyfrowych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1196.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Feibel T.: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe. – Warszawa : „Pax”, 2006.
 • Grzywińska Karolina: Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.183-194.
 • Hankała A.: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji. // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP;  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – s. 73-83.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń. // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska J.: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu: zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13.

W

:
Wydawnictwa zwarte
 • Grabowska Barbara: Socjalizacja młodzieży na pograniczu polsko-czeskim // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 129-139
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Rumiński Antoni: Młodzież w świetle wartości // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 204-213.
 • Szymański Mirosław J.: Młodzież wobec wartości: próba diagnozy. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Szymański Mirosław: Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 46-59.
 • Świda-Ziemba Hanna: Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. - Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995.
 • Zamojska Ewa: Chcę żyć inaczej niż moi rodzice: (analiza treści swobodnych wypowiedzi uczniów) // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 335-340.


Artykuły z czasopism

 • Dekiel Marzena, Ukalisz Alina: Preferowane wartości młodzieży niedostosowanej społecznie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2015, nr 1, s. 225-242.
 • Ostrowska Krystyna: Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 • Wielgos Jadwiga: Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 12-20.
 • Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 38-42.
 • Wosik-Kawala Danuta, Majerek Małgorzata: Wartość przyjaźni w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 38-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aouil Bassam:Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz. -Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 330-340.
 • Bylica Jacek: Młodzieżowa grupa wsparcia – czyli – jak to się robi w Andrychowie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 203-209.
Artykuły z czasopism
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Chwalińska Justyna: Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 37-44.
 • Gajewska Grażyna: Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 8-13.
 • Kosmala Joanna: Duchowe wsparcie // Charaktery.– 2004, nr 6, s. 22-23.
 • Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga: W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? // Szkoła Specjalna.– 2007, nr 1, s. 10-20.
 • Michniuk Anna: Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 1, s. 41-47.
 • Nowak Beata:Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Woźniak Agnieszka, Bieńkowska Katarzyna, Mężyk Agata: Satysfakcja rodziców dzieci z wadą słuchu z otrzymywanego wsparcia społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 32-41.
 • Wszołek Jan: Wspierać czy zastępować rodzinę? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 34-38.
 • Zinkiewicz Beata: Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 17-23.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Andrzejewski Marek: Prawna ochrona rodziny.- Warszawa, 1999.
 • Badora Sylwia, Czeredecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: "Impuls", 2001.
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- 2000.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.- Białystok: "Trans Humana", 2001.
 • Grochocińska Rita: Przemoc w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.- s. 413-417.
 • Jordan Maria: Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich.– Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
 • Kawula Stanisław: Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. Stanisław Kawula.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.
 • Kwak Anna, Mościkier Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie.- Warszawa: "Zak", 2002.
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz: WSP, 1999.
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2001.
 • Parysjanowicz Krystyna: Niektóre uwarunkowania przemocy wobec młodego pokolenia w rodzinie: (doniesienia z badań) // W: Polska młodzież: zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.– Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001.– s. 485-495.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Rodzina: historia i współczesność: studium monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik.-  Kraków: „Impuls”, 2005.
 • Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej.- Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji).– Kraków: „Impuls”, 2006.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina-szkoła-środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, s. 51-54.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Tucholska Stanisława: Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2006.
 • Drost-Rudnicka Małgorzata: Współpraca szkoły i domu rodzinnego uczniów klas I - III - rzeczywistość i oczekiwania // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 94-105.
 • Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: IBE, 2007.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.- Poznań: Media Rodzina, 1998.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa: PAX, 1996.
 • Kawula Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Współpraca szkoły z rodzicami ucznia // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 220-249.
 • Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.- Zielona Góra: UZ, 2004.
 • Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
 • Szymański Mirosław J.: W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce.- Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2004.
 • Trempała Edmund: Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia.- Włocławek: WSH-E, 2003.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina – szkoła – środowisko lokalne: problemy edukacji  środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Cęcelek Grażyna: Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8, s. 44 - 46.
 • Podolak-Zając Joanna: O współpracy rodziców i nauczycieli.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8 s. 46 – 49.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa : Wydaw. UW, cop. 2008.
 • Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / Red. Maria Chodkowska.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.
 • Skazani na wykluczenie!?: zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / Red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Katowice: "Śląsk", 2004.
Artykuły z czasopism
 • Gaś Zbigniew B.: Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4, s. 3-16.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 4 s. 10-20.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bębas Sylwester, Adamczyk-Bębas Wioleta: Zagrożenie wypaleniem zawodowym u nauczycieli o zróżnicowanej inteligencji emocjonalnej // W: Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym - wybrane zagadnienia / red. nauk. Wanda Grelowska, Elżbieta Kielska.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 193-214.
 • Dudek Mieczysław: Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie/ red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 45-56.
 • Fengler Jorg: Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Kirenko Janusz, Zubrzycka-Maciąg Teresa: Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego.- Lublin: wydawnictwo UMCS, 2011.
 • Siudem Anna: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli jako metoda przeciwdziałania agresji // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 319-334.
 • Tucholska Stanisława: Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.- Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
 • Wojnarska Anna: Uwarunkowania wypalenia zawodowego personelu instytucji penitencjarnych // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie/ red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 93-102.
 • Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Artykuły z czasopism
 • Bernasiewicz Maciej, Czerkawski Andrzej: Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Ignatowicz-Nikiel Joanna: Formy zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 40-47.
 • Korczyński Stanisław: Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 10-20.
 • Korlak-Łukasiewicz Anna: Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych. Jak mu zaradzić? // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s.3-21.
 • Łuba Małgorzata: Zawodowy kryzys - kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, luty(4), s. 25-28.
 • Nawrot Jacek: Między powołaniem i wypaleniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 28-33
 • Polkowski Tomasz: Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 10, s. 29-35.
 • Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s.-3-12.
 • Zbyrad Teresa: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 41-47.

Z

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306.

Artykuły z czasopism

 • Bogacka-Osińska Bogumiła: Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s. 25-27.
 • Brzezińska Anna Izabela, Biątkowski Michał, Kaczmarska Dagmara, Włodarczyk Anna, Zamęcka Natalia: O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 10, s. 5-13.
 • Czub Magdalena: Nauka czy zabawa // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 5, s. 5-10.
 • Franczak Natalia: Zabawki edukacyjne czyli wychowanie z wyobraźnią // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 9, s. 30-31.
 • Gołaska Paulina: Grupy zabawowe // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 12-18.
 • Idkowiak Karolina: Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 3, s. 14-19.
 • Kałuba-Korczak Anna: Dzień zabawek w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 4, s. 17-21.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Kiwior Katarzyna: Zabawy z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 44-45.
 • Kustosz Sylwia: Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 11, s. 48-52.
 • Mikler-Chwastek Anna: Wiek zabawy Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 10, s. 51-53.
 • Musielak Beata: Czas zabawy pod ochroną // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 7, s.26-28.
 • Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 10, s. 43-44.
 • Oleksa Karolina: Po co ta cała zabawa? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 8, s. 49-51.
 • Olkusz Jolanta: Doświadczanie ciszy przez zabawę // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 2, s. 16-20.
 • Olkusz Jolanta: Zabawy inspirowane literaturą // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 11, s.10-13.
 • Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym - rozwijanie zainteresowań matematycznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 5, s. 46-50.
 • Pytel Karolina, Salwa Aleksandra, Walczak Zuzanna, Zając Aleksandra: Nauka może być zabawą! // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 9, s. 12-16.
 • Skwarka Ewa: Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 48-53.
 • Szałajska-Kułakowska Izabela, Tkaczyńska Honorata: Przez zabawę do umiejętności społecznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 5, s. 58-60.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga i in.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. 
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Browne Deborah, Hollin Clive R., Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001.
 • Dimoff Timothy, Carter Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 2000.
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
 • Foxcroft David R., Lowe Geoff, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Jarczyńska Jolanta: Percepcja postaw rodziców wobec spożywania alkoholu przez ich dzieci a intensywność picia wśród młodzieży gimnazjalnej // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006, s. 142-157.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: [diagnoza,  profilaktyka,resocjalizacja]: praca zbiorowa / [pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela].- Toruń: "Adam Marszałek", 1999.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Obuchowska Irena: Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: "Adam Marszałek", 2003.
 • Słownik Piotr, Passowicz Piotr: Przestępczość wśród młodzieży w Polsce – determinanty psychospołeczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004.
 • Vogler Roger E., Bartz Wayne R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
 • Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków odurzających a szkolne programy profilaktyczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004, s. 247-262.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamiec-Zgraja Alicja: Zmiany w rozumieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. B. Grochmat-Bach, A. Knobloch-Gali.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls",2005.- s. 31-45.
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. -s. 41-66: Czynniki zagrażające funkcjonowaniu współczesnych rodzin.
 • Forward Suzan: Toksyczni rodzice.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992 .
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
  O przemocy w rodzinie.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006.
 • Zagrożenia w wychowywaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. -s. 113-222: Zagrożenia w rodzinie.
Artykuły z czasopism


Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie