Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

S

:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewski Marek: Sieroctwo. Sieroctwo, czyli o kogo chodzi // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.29-30.
 • Badora Sylwia: Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod. red. Sylwii Badory i Danuty Marzec.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002, s. 55-94.
 • Drozd Ewa: Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 173-179.
 • Sendyk Marzena: Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001.
 • Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.- Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.
 • Tomasik Ewa: Sieroctwo społeczne - pojęcie i przyczyny // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 168-172.
 • Wagner Iwona: Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze.- Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2006.
Artykuły z czasopism
 • Baron Beata: Sieroctwo społeczne pojęcie kontrowersyjne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 1, s. 12-18.
 • Basiaga Jan: Problematyka sieroctwa w publikacjach medialnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 11-20.
 • Becelewska Daniela: O chorobie sierocej raz jeszcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 5, s. 19-28.
  Przebieg, skutki i diagnozowanie choroby sierocej.
 • Sznajder Dominika: Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 35-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk-Bębas Wioleta: Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 443-462.
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 240-246.
 • Bishop George D.: Psychologia zdrowia.- Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2000, s. 175-211.
 • Boenish Ed, Haney Michele C.: Twój stres: sens życia, równowaga i zdrowie.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Brannon Linda: Psychologia rodzaju:kobiety i mężczyźni: podobni czy różni.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 466-503.
 • Chybicka Aleksandra: Wybrane cechy osobowości a strategia radzenia sobie ze stresem u młodzieży we wczesnej fazie adolescencji z chorobą nowotworową // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 288-299.
 • Ciosek Mieczysław: Stres zawodowy personelu więziennego // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 165-172.
 • Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek, Zofii Ratajczak.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
 • Dąbrowski Artur, Korczyński Mariusz, Sobkowicz Grzegorz: Rola pełniona w organizacji jako źródło stresu // W: Pedagogika zdrowia psychicznego / red. nauk. Adam Knap, Mariusz Korczyński.- Lublin: "Primooffset", 2000, s. 169-174.
 • Dudek Mieczysłąw: Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych // W:Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 45-56.
 • Goliński Krzysztof: Zespół zaburzeń stresu pourazowego u ofiar przemocy domowej // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 401-410.
 • Jarosz Marek: Psychologia i psychopatologia życia codziennego.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976, s. 238-250.
 • Korzon Aniela: Przejawy stresu u młodzieży // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 169-176.
 • Kuczyńska Alicja, Janda-Dębek Bożena: Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 157-168.
 • Kudlak Grzegorz: Sposoby radzenia sobie ze stresem a poziom agresji przejawianej przez wychowanków zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 135-150.
 • Kuziora Grażyn: Poziom i zakres stresu zawodowego w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 201-214.
 • Kwiatkowski Piotr: Pomiar stresu szkolnego // W: Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży / pod red. Ryszarda Poprawy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 123-136.
 • Lis-Turlejska Maria: Stres traumatyczny: występowanie, następstwa, terapia.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
 • Makowska Hanna, Poprawa Ryszard: Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 71-102.
 • Marcysiak Iwona M.: Czym jest stres? // W: Szkice z psychologii społecznej / red. Ewa Stanisławiak.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999, s. 223-230.
 • Mróz Justyna: Stres w szkole - od teorii i praktyki // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 111-152.
 • Niewiadomska Iwona: Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności u pracowników służb penitencjarnych // W: Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 107-122.
 • Oniszczenko Włodzimierz: Stres to brzmi groźnie.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1998.
 • Pastwa-Wojciechowska Beata: Syndrom stresu pourazowego u ofiar przestępstw na tle seksualnym (Implikacje dla orzecznictwa sądowo-psychologicznego) // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 405-414.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s. 67-88.
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 48-94, 115-255.
 • Plopa Mieczysław: Radzenie sobie ze stresem: psychospołeczne uwarunkowania // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 98-112.
 • Plopa Mieczysław: Stres i jego psychospołeczne uwarunkowania w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001, s. 221-222.
 • Plopa Mieczysław: Style radzenia sobie ze stresem w związkach małżeńskich o różnym stopniu integracji // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, s. 83-96.
 • Płotka Aniela: Zdrowy styl życia psychicznego.- Lublin: NeuroCentrum, 2003, s. 129-156.
 • Poprawa Ryszard: Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 103-142.
 • Sadowska Maria: Sposoby radzenia sobie ze stresem stosowane w edukacji nauczycieli wychowania fizycznego i studentów // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszaw: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 213-218.
 • Samonek-Miazga Katarzyna: Sposoby radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy Służby Więziennej - analiza zjawiska // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.243-258.
 • Siudem Anna: Radzenie sobie ze stresem jako element profilaktyki w szkole // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 287-300.
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198.
 • Talik Elżbieta: Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym przez młodzież w okresie dorastania // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 243-250.
 • Wielgus Agnieszka: Edukacja do zdrowia psychospołecznego // W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej / red. Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2004, s. 179-184.
 • Wrona-Polańska Helena: Radzenie sobie ze stresem w aspekcie profilaktyki i promocji zdrowia // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Tatiana Rogińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt.- Zielona Góra; Potsdam: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego; Universitat Potsdam, 1998, s.119-126.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 44-51.
 • Byra Stanisława, Parchomiuk Monika: Zasoby radzenia sobie ze stresem studentek z niepełnosprawnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 3-20.
 • Chrzanowska Agnieszka: Jak oszczędzić sobie nerwów // Charaktery.- 2014, nr 3, s. 19-27.
 • Frankowski Ryszard: Stres w pracy nauczyciela // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 61-70.
 • Goetz Magdalena: Stresowi wstęp wzbroniony. Jak nie przenosić stresu z pracy do domu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 35-37.
 • Guszkowska Monika, Gorący Alicja, Rychta-Siedlecka Jolanta: Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 4, s. 155-164.
 • Gutowska Beata: Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 56-59.
 • Jakubia-Zapalska Ewa: Stres w zawodzie nauczycielskim w dobie reformy edukacji // Pedagogika.- 2001, nr 1(7), s. 17-26.
 • Jelonkiewicz Ilona: Kto pomaga nastolatkom w stresie? // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 4, s. 101-116.
 • Korczyński Stanisław: Stres edukacyjny gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 35-47.
 • Korczyński Stanisław: Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 3, s. 37-51.
 • Korczyński Stanisław: Źródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 3-10.
 • Marcinkowska Małgorzata, Pużak Bogusława: Stres w praktyce szkolno-studenckiej // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 2, s. 129-141.
 • Moskwa Małgorzata: Stres, asertywność, psychosynteza // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 99-103.
 • Niedziałek Danuta: Poczucie stresu zawodowego pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s. 22-43.
 • Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 3-12.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bochniarz Agnieszka: Zjawisko „kotów”w szkole i internacie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 199-205.
 • Bulzak Andrzej, Marten Zbigniew: Zjawisko podkultury szkolnej w opinii nauczycieli – źródło i zakres wiedzy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat podkultur szkolnych // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 140-154.
 • Fatyga Barbara: Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej.- Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999.
 • Gąsior Adam: Subkultury młodzieżowe w świadomości uczniów i nauczycieli // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 229-237.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i
  samorealizacji dzieci i młodzieży.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001.
 • Jundziłł Elżbieta, Pawłowska Róża: Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 534-545.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 1999, s. 167-193: W kręgu agresji, przemocy i brutalizacji życia.
 • Kawula Stanisław: Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość? // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla
  pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 395-404.
 • Kawula Stanisław: Zachowania agresywne pseudokibiców w świetle teorii socjologicznych i
  psychologicznych a profilaktyka pedagogiczna // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 385-395.
 • Pęczak Mirosław: Mały słownik subkultur młodzieżowych.- Warszawa: "Semper", 1992.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym // red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Rode Danuta: Podkultura „Kocenia” - psychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 504-515.
 • Sikorska Daria: Poczucie optymizmu subkultury heavy metalowców // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 245-258.
 • Sołtysiak Teresa: „Dręczenie kotów” niektóre objawowe i etiologiczne aspekty zjawiska // W:
  Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń
  psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: "Impuls", 2000, s. 195-208.
 • Turlejska Barbara: Inność w kulturze – nowe obszary pedagogiki współczesnej // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 77-85.
Artykuły z czasopism
 • Hoffman Beata: Straight edge // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 7, s. 18-21.
 • Hoffman Beata: Styl ubierania się czynnikiem kształtowania tożsamości młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 28-32.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultura hip-hopu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 30-36.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 22-31.
 • Konaszewski Karol, Sosnowski Tomasz: Identyfikacja ze środowiskiem subkulturowym a nasilenie zachowań antyspołecznych młodzieży nieprzystosowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 46-50.
 • Mandal Agnieszka: „Metalowa młodzież” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 36-39.
 • Panek Anna, Panek Elżbieta: Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie ruchu punk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 20-27.
 • Paszkiewicz Aneta: Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 29-33.
 • Wawrzczak-Gazda Anna: Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 34-40.

T

:
Wydawnictwa zwarte
 • Nieduziak Edyta: Teatroterapia jako forma rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z róznymi dysfunkcjami // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 228-243.
 • Wosik-Kawala Danuta: Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 177-192.
Artykuły z czasopism
 • Malewicka Urszula: Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej //Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 267-274.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarek Józef, Ewa Lubina: Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 109-113.
 • Furmanek Waldemar: Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć) // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 113-128.
 • Kędzierska Barbara: Nauczyciel wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 184-189.
 • Kowarski Janusz: ICT - technologi informacyjno-komunikacyjne dla edukacji. Przykłady zastosowań cyfrowychtechnologii w pracy szkoły // W: Edukacja medialna: nadzieje i rozczarowania / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 223-235.
 • Majewska Kamila: Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 265-274.
 • Mianecka Julia: Kompetencje nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej a ich postawy wobec tej technologii oraz jej wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym - wnioski z badań // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 251-264.
 • Mikulski Kazimierz: Wybrane elementy procesu kształcenia w zakresie technologii informacyjnej // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 275-288.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 250-273.
 • Morańska Danuta: Kompetencje nauczycieli nauczania zintegrowanego a technologia informacyjna // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 190-194.
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Radziwoń Barbara: Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zintegrowanym // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.117-125.
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce // red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Siemieniecki Bronisław: Technologia informacyjna w polskiej szkole.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Stachowiak Beata:Edukacja informatyczna w szkole: raport z badań.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 28-61.
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne / red. Marek Migdałek, Anna Stolińska.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
 • Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam  Marszałek, 2009.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 1, s.75-94.
 • Cęcelek Grażyna: Technologia informacyjna w procesie edukacji - szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 1, s. 31-38.
 • Dobrodziej Ewa, Jacyniuk Marta, Symea Anna: Technologie informacyjne i komunikacyjne - doświadczenia międzynarodowych projektów edukacyjnych // Pedagogika Pracy.- 2002, nr 40, s. 151-159.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Rybak Anna, Marczak Michał: Wpływ wykorzystania technologii informacyjnej i metod modelowania w rozwiązywaniu problemów na aktywność i motywację do nauki ucznów // Edukacja Alternatywna.- 2001, nr 1, s. 219-232.

U

:
Wydawnictwa zwarte
 • Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego.- Kraków: Impuls", 2001.- s. 462-472: Praca z uczniem zdolnym.
  Pojęcie oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Rozwój zdolności. Cechy osobowości uczniów zdolnych. Osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. Rozpoznawanie uczniów zdolnych w klasie szkolnej.
 • Bernacka Ryszarda Ewa : Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- s. 9-34.
 • Białek Ewa D.: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań.- Kraków: "Impuls", 2009.- s. 151-157: Wychowanie dzieci uzdolnionych i wybitnie zdolnych.
 • Dyrda Beata: Uczeń zdolny // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń].- Warszawa: "Żak", cop. 2007.- s. 888-891.
 • Eby Judy W., Smutny Joan F.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. - Warszawa: WSiP, 1998.
 • Głowacka Elżbieta: Uzdolnienia plastyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 373-376.
 • Kossewska Joanna: Uzdolnienia muzyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 368-373.
 • Kulczycki Jerzy: Uzdolnienia językowe // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 357-364.
 • Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata: Słownik pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.- s. 178: Talent; s. 188: Uzdolnienie; s. 201: Zdolność.
 • Limont Wiesława: Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy // W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.- s. 109-127.
 • Mentel Ewa: Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka : (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) // W: Rodzina - historia i współczesność: studium monograficzne: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Zakład Historii Wychowania, Zakład Edukacji Szkolnej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005, s. 423-428.
 • Piotrowski Eugeniusz: Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W: Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2005, s. 327-343.
 • Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2001.
 • Smith Deborah Teutsch: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.- s. 274-318: Wybitne zdolności i rozwijanie talentów.
 • Szumski Grzegorz: Dobór i kształcenie uczniów zdolnych; studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995.
 • Wrona Leszek: Uzdolnienia matematyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 364-368.
 • Wróblewska Monika: Typy inteligencji uczniów uzdolnionych twórczo // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.- s. 212-218.
Artykuły z czasopism
 • Boczarowa Ołena: Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje.- Bibliogr. // Szkoła Specjalna.- 2011, [nr] 1, s. 5-14 .
  Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
 • Dyrda Beata: Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6-11
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Mach Maria: Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / rozm. przepr. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 7-16.
 • Paszkiewicz Aneta: O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 20-26.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 11-20.
 • Skoczylas Joanna: Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 23-29.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 37-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / [aut. Krzysztof Bobrowski i in. ; wprowadz. Jerzy Mellibruda]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.– Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2004.
 • Griffiths Mark D.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Krahé Barbara: Agresja.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Słomka Andrzej: Stosunek uczniów i studentów do czterech podstawowych środków uzależniających // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 377-392.
 • Szpringer Monika, Laurman–Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym.– Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.
 • Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysia.– Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Uzależnienia wśród młodzieży na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 38-46.
 • Krakowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34–38.
 • Kucińska Marzenna: Krzywda, która tkwi głęboko // Charaktery.– 2006, nr 8, s. 72– 3.
 • Kucińska Marzenna: Opuszczone dzieci // Charaktery.– 2006, nr 9, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Płacz za utraconym dzieciństwem // Charaktery.– 2006, nr 11, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Pod ciężarem lęku // Charaktery.– 2006, nr 10, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Złość ma swoje dobre strony // Charaktery.– 2006, nr 12, s. 72–73.
 • Łukasik Joanna: Współczesna młodzież a używanie alkoholu // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2007, nr 6, s. 19–23.
 • Miesiąc bez picia i co dalej / Lubomira Szawdyn; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery.– 2007, nr 10, s. 52–55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.– 2007, nr 3, s. 21–23.
 • Szamańska Magdalena: Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 42–45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 97-116.
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od mediów cyfrowych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1196.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Feibel T.: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe. – Warszawa : „Pax”, 2006.
 • Grzywińska Karolina: Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.183-194.
 • Hankała A.: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji. // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP;  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – s. 73-83.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń. // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska J.: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu: zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13.

W

:
Wydawnictwa zwarte
 • Grabowska Barbara: Socjalizacja młodzieży na pograniczu polsko-czeskim // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 129-139
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Rumiński Antoni: Młodzież w świetle wartości // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 204-213.
 • Szymański Mirosław J.: Młodzież wobec wartości: próba diagnozy. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Szymański Mirosław: Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 46-59.
 • Świda-Ziemba Hanna: Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. - Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995.
 • Zamojska Ewa: Chcę żyć inaczej niż moi rodzice: (analiza treści swobodnych wypowiedzi uczniów) // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 335-340.


Artykuły z czasopism

 • Dekiel Marzena, Ukalisz Alina: Preferowane wartości młodzieży niedostosowanej społecznie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2015, nr 1, s. 225-242.
 • Ostrowska Krystyna: Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 • Wielgos Jadwiga: Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 12-20.
 • Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 38-42.
 • Wosik-Kawala Danuta, Majerek Małgorzata: Wartość przyjaźni w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 38-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aouil Bassam:Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz. -Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 330-340.
 • Bylica Jacek: Młodzieżowa grupa wsparcia – czyli – jak to się robi w Andrychowie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 203-209.
Artykuły z czasopism
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Chwalińska Justyna: Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 37-44.
 • Gajewska Grażyna: Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 8-13.
 • Kosmala Joanna: Duchowe wsparcie // Charaktery.– 2004, nr 6, s. 22-23.
 • Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga: W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? // Szkoła Specjalna.– 2007, nr 1, s. 10-20.
 • Michniuk Anna: Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 1, s. 41-47.
 • Nowak Beata:Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Woźniak Agnieszka, Bieńkowska Katarzyna, Mężyk Agata: Satysfakcja rodziców dzieci z wadą słuchu z otrzymywanego wsparcia społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 32-41.
 • Wszołek Jan: Wspierać czy zastępować rodzinę? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 34-38.
 • Zinkiewicz Beata: Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 17-23.

Strona: (Poprzedni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie