Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

P

:
Wydawnictwa zwarte
 • Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 1993.
 • Gaś Zbigniew B.: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Klus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena: Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
Artykuły z czasopism
 • Cieszyńska Alicja: Zajęcia psychoedukacyjne "Nasze spotkania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s.43-44.
 • Franusz Barbara: Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 44-46.
 • Jakubowska Iwona: Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 4, s. 38-44.
 • Kołacz Mieczysława: Profilaktyka uzależnień w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 41.
 • Świątek Beata: Profilaktyka uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 37-39.
 • Wilczyńska Irena: Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 18-20.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bębas Sylwester: Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 362-367.
 • Chomontowski Daniel: Przyczyny, przebieg i skutki prostytucji // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 333-344.
 • Choromańska Agnieszka, Mocarska Dorota: Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne.- Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Chrost Sławomir: Kościół a prostytucja - zarys problematyki // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 321-332.
 • Dec Joanna: Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 305-320.
 • Jasińska Magdalena: Prostytucja i problemy z nią związane // W: Patologia społeczna: wybrane zagadnienia / red. Teodor Szymanowski.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991.- s. 163-175.
 • Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce.- Jelenia Góra: nakł. aut., 2008. - s. 38-50: Prostytucja.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Charakterystyka współczesnej prostytucji // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 177-182.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Psychospołeczne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s.225-234.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Więź emocjonalna w rodzinach nieletnich prostytutek // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s.435-450.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Wybrane zagadnienia etiologii prostytucji // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994, s. 147-158.
 • Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza - "świnki" czyli o prostytucji nieletnich.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.
 • Lisowska Alicja: Portret "nieletniej" osoby prostytuującej się w oczach rówieśników oraz dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 53-74.
 • Paszkiewicz Angelika: Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010, s. 139-144.
 • Potaczała Karolina: Sponsoring nowym uzależnieniem młodzieży // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 173-182.
 • Poznańska Maria Wanda: Prostytucja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch].- Warszawa: "Żak", cop. 2005, s. 995-996.
 • Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.
 • Przybylińska Iwona: Prostytucja nieletnich dziewcząt - specyfika zjawiska // W: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 111-116.
 • Siudem Ireneusz: Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych // W: Zachowania ryzykowne / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Ireneusz Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwerstetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 103-122.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: "Żak", 2003, s. 159-163: Prostytucja - urynkowienie seksu.
 • Urbaniak Katarzyna: Doświadczenia w niesieniu pomocy osobom wychodzącym z prostytucji na przykładzie wrocławskiego "Matecznika" // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 123-130.
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30.
 • Wszeborowski Krzysztof: Społeczne uwarunkowania prostytucji // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 89-94.
Artykuły z czasopism
 • Bałchan Anna: Siostra prostytutek // Charaktery.- 2007, nr 8, s. 36-37.
 • Malesa Wojciech: Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze: o prostytucji nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7, s. 17-20.
 • Szczerba Kazimierz: Smak płatnej miłości // Charaktery.– 2003, nr 3, s. 39-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cekiera Czesław, Sołtysiak Teresa: Dręczenie "kotów" - szkolne zwyczaje, czy zwichnięta samorealizacja uczniów klas starszych w szkołach ponadpodstawowych // W: Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisław Kawula, Henryk Machela.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003, s. 81-90.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Dąbrowska Joanna: Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali. Doniesienia z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 264-292.
 • Gaś Zbigniew: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2000, s. 32-56 : Konstruowanie programów wczesnej interwencji. 
 • Kołodziejczyk Andrzej: Agresja w szkole: programy zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym // W: Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996, s. 135-154.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela: Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004, s. 15-30 : Profilaktyka agresji.
 • Pawluk-Skrzypek Agnieszka: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole - przykłady rozwiązań europejskich // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 393-400.
 • Prokosz Małgarzata: Przemoc w szkole podstawowej: stan aktualny i możliwości przeciwdziałania // W: Psychopatologia i psychoterapia: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i w szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: "Impuls", 2000, s. 229-238.
 • Przybyła Hanna, Skwara Aleksandra: Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000, s. 282-290.
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011.
 • Żeromska-Charlińska Joanna: Interwencja pedagogiczna jako forma programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży // W: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei: praca zbiorowa / pod. red. Teresy Borowskiej.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002, s. 107-125.
Artykuły z czasopism
 • Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta: PROGRAM "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43.
 • Burian J.: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 35-37.
 • Gąska B.: Gimnazjum bez przemocy (Program zapobiegania) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45.
 • Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 43-44.
 • Iłendo-Milewska A.: Program "Stop przemocy" w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 47-48.
 • Kaniowska T.: Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006, s. 59-75 : Założenia współpracy przedszkola z rodzicami.
 • Guz Sabina: EDUKACJA przedszkolna w okresie przemian.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996, s. 58-64 : Zadania wychowania przedszkolnego.
 • Kamińska Krystyna: Przedszkole // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005, s. 1020-1032.
 • Karbowniczek Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką.- Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2011.
 • Karczewska Joanna: Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009, s. 9-22.
 • Karwowska-Struczyk Małgorzata: Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Karwowska-Struczyk Małgorzata: Pedagogika przedszkolna // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005, s. 221-238.
 • Klim-Klimaszewska Aanna: Pedagogika przedszkolna.- Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005. 
 • Wilgocka-Okoń Barbara: Przedszkole // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997,s. 636-641.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Juzef Kuźma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa SzkołaPedagogiczna im. KomisjiEdukacji Narodowej, 1998.
 • Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.
 • Bartkowicz Zdzisław: Możliwość terapii uczniów stosujących agresję // W: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei / red. Teresa Borowska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002, s. 145-150.
 • Bekier Irena: Agresja rówieśnicza w doświadczeniach uczniów szkół rolniczych - projekt badań // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003, s.395-407.
 • Borecka-Biernat Danuta: Osobowościowe i wychowawcze przesłanki agresji uczniów w sytuacji ekspozycji społecznej // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 85-100.
 • Borecka-Biernat Danuta: Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 103-112.
 • Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (jako istotny aspekt pracy środowiskowej) // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 310-316.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dróżka Wanda: Agresja i przemoc w szkole w świetle wypowiedzi nauczycieli // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 39-54.
 • Durka Grażyna, Boruszkowska Iwona: Agresja wśród uczniów we współczesnej szkole // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysia, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniweersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007, s. 83-89.
 • Godzwon Lidia: Standardy aprobowania przez młodzież różnych form agresji interpersonalnej // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 131-140.
 • Janukowicz Maria: Przemieszczenie agresji - fakty i opinie z życia szkoły // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 141-147.
 • Karwowska Małgorzata: Formy agresji ujawniające się w relacjach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 75-90.
 • Kopczewski Marian: Przemoc i agresja w szkole // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 79-98.
 • Kowalski Wiesław: Agresja jako problem współczesnej szkoły // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 215-224.
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczucioweg.- Warszawa: Żak, 1996, s. 59-70.
 • Krzystanek Katarzyna: Bezpośrednie oddziaływanie agresywnej gry komputerowej na poziom agresji chłopców w wieku dorastania // W: Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda, Sylwester Scisłowicz.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2004, s. 391-400.
 • Kubacka-Jasiecka Dorota: W poszukiwaniu tożsamości - od agresji potencjalnej do destruktywności // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 59-82.
 • Lipińska Jolanta: Przemoc i agresja w społeczności uczniów // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 180-185.
 • Lipiński Stanisław: Syndrom agresji u dziewcząt wychowywanych przez samotne matki // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: WydawnictwoAkademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 161-177.
 • Łukasik Andrzej, Steliga Anna: Agresja i lęk u młodzieży przebywającej w Państwowych Domach Dziecka // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuk, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 137-147.
 • Marzec-Tarasińska Anna: Diagnoza i terapia ucznia agresywnego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 71-98.
 • Matejka Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w programach i działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej // W: Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000, s. 111-114.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Bariery w szkolnej profilaktyce i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003, s. 71-90.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Syndrom agresywności polskiej młodzieży // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 81-92.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Zachowania agresywne młodzieży w relacjach z dorosłymi (w różnych kręgach społecznych) // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu, 2001, s. 491-503.
 • Mikrut Adam, Olszewski sławomir: Zachowania agresywne u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i ich pełnosprawnych intelektualnie rówieśników // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 123-134.
 • Musialska Kinga: Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Niebrzydowski Leon: Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży z rodzin obciążonych alkoholizmem a poziom jej lęku i agresji // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 337-346.
 • Obuchowska Irena: Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T.3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000, s.11-26.
 • Ostrowska Krystyna, Surzykiewicz Janusz: Zachowania agresywne w szkole: badania porównawcze 1997 i 2003.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.
 • Pawłowska Róża: Agresywne zachowanie się młodzieży a rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 165-172.
 • Piotrowski Krzysztof T., Ligęza Witold: Pierwsza pomoc a zachowania agresywne u dzieci // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 159-164.
 • Pisanko Marzena: Nasilenie skłonności agresywnych a poczucie bezpieczeństwa u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Teresy Sołtysiak i Jolanty Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 394-407.
 • Poraj Grażyna: Agresja w szkole - z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: WydawnictwoAkademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s.245-263.
 • Poraj Grażyna: Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowanie dzieci na różnych etapach rozwoju // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 135-144.
 • Porzak Robert: Profilaktyka przemocy rówieśniczej // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 203-214.
 • Prokosz Małgorzata: Przemoc w szkole podstawowej. Stan aktualny i możliwości przeciwdziałania // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 229-238.
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.
 • Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / pod red. Ireny Pospiszyl.- Warszawa: Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.
 • Pufal-Struzik Irena: Struktura świata w percepcji młodzieży agresywnej // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 55-72.
 • Rajska-Kulik Izabela: Przejawy i nasilenie agresywności wśród uczniów policealnych szkół zawodowych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 210-224.
 • Rembierz Marek: Nuda - fikcja - agresja. O przemocy jako przejawie kulturowej bezdomności - szkic z antropologii filozoficznej i filozofii wychowania // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 175-190.
 • Roszkowska Agnieszka, Kucharewicz Joanna: Agresja jako podłoże zachowań przestępczych nieletnich // W: Przestępczość nieletnich: aspekty psychologiczne i prawne / red. Jan M. Stanik, Leszek Woszczek.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 159-168.
 • Rożnowska Anna: Zjawisko agresji i lęku w szkole wiejskiej i miejskiej // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 209-222.
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Schmidt-Możdżeń Hanna: Retrospektywne ujęcie dręczenia dzieci przez dzieci w opiniach młodocianych przestępców // W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne / red. Marzena Binczycka-Anholcer.- Warszawa; Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001, s. 89-93.
 • Siwek Roman: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży // W: Wspólczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 265-278.
 • Sobiecka-Wójtowicz Irena: Zachowania agresywne u 10-letniego chłopca - próba wyjaśnienia przyczyn z zastosowaniem teorii S.M. Johnsona // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne /red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s.215-229.
 • Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc i agresja w szkole - sposoby przeciwdziałania i ograniczenia // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 289-298.
 • Socjologiczne i Psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Stasiński Kazimierz: Trening Zastępowania Agresji - teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania umiejętności społecznie akceptowanych form zachowania w sytuacjachwywołujących złość, gniew i agresję // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysia, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniweersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007, s.193-208.
 • Strumska-Cylwik Longina: Rodzinne i pozarodzinne uwarunkowania występowania zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 323-336.
 • Surzykiewicz Janusz: Uczniowie uwikłani w agresję i przemoc // W: Dzieci gorszych szans / pod red. Barbary Głowackiej i Tadeusza Pilcha.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2001, s. 112-128.
 • Szostak Dorota: Późne skutki tolerancji agresywnych zachowań u dzieci - z perspektywy pedagoga praktyka // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 83-92.
 • Śniegulska Anna: Uczeń jako ofiara przemocy w szkole // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 298-307.
 • Walkowska Wiesława: Przemoc wśródmłodzieży - zadania rodziny i szkoły // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 155-166.
 • Wawro Franciszka Wanda: Rodzina a zachowania agresywne dzieci i młodzieży // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 216- 229.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wołosik Anna: Napastowanie seksualne: Głupia zabawa czy poważna sprawa? / Warszawa: Difin, 2011.
 • Żebrowski Jan: Społeczne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 61-70.
Artykuły z czasopism
 • Barabas Magdalena: Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 30-32.
 • Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 33-35.
 • Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta: Program "Nie dla przemocy i agresji w szkole" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43.
 • Borowska Teresa: Mechanizmy przemocy i agresji. Konteksty edukacyjne.- 2001, nr 3 (75), s. 29-35.
 • Burian Jolanta: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, 35-37.
 • Czarnecka Dorota: Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28.
 • Dratwa Liliana: Dziewczyna - to brzmi groźnie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 34-36.
 • Dunin-Wilczyńska Ewa: Przemoc i agresja wśród dzieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 5, s. 44-48.
 • Dutkiewicz Kazimiera: Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Edukacja. Studia. Badani. Innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 50-57.
 • Gawron Renata: Doświadczenia gimnazjalistów dotyczące przemocy fizycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 8, s. 53-56.
 • Gąska Barbara: Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 44-45.
 • Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 43-44.
 • Hoffmann Sylwia: O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 26-30.
 • Ilnicka Renata: Realizuję program "Bezpieczna szkoła" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 39-41.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji - trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 5-13.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 41-
 • Łazikiewicz Anna, Osiecka Iwona: Program "Bezpieczna szkoła. Stop Agresji" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s.44-45.
 • Marczewska Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s.51-55.
 • Miłkowska-olejniczak Grażyna: Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole // Forum Oświatowe.- 1999, nr 1-2 (20 - 21), s. 132-150.
 • Nerwińska Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 8-13.
 • Nowosad Dariusz: Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych //Kwartalnik Pedagoficzny.- 2002, nr 3-4, s. 131-142.
 • Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-23.
 • Pawlak Robert: Nauczyciele i dyrektorzy szkół o rządowym programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" // Polityka Społeczna.- 2007, nr 11-12, s. 23-28.
 • Rożnowska Anna: Zjawisko agresji i lęku w szkole // Edukacja. Studia. Badani. Innowacje.- 2001, nr 4 (76), s. 76-84.
 • Sirarczyk Małgorzata: Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 19-22.
 • Wojciechowski Mirosław: Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 56-59.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzańska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Cekiera Czesław: Przemoc w rodzinie i w społeczeństwie a nadużywanie substancji psychotropowychorazich psychoprofilaktyka // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 178-189.
 • Garbarz Andrzej: Monitorowanie przemocy w rodzinie - "Niebieska Karta" // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 257-265.
 • Gierat Waldemar: Przemoc wobec dziecka w rodzinie wiejskiej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.39-50.
 • Grochmal-Bach Bożena, Rebizak Iwona: Diagnoza i terapia dzieci doznających przemocy w rodzinach dotkniętych alkoholizmem // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.27-38.
 • Grochocińska Rita: Przemoc wewnątrzrodzinna w przeżyciach dziecka w wieku wczesnoszkolnym // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.51-57.
 • Gusztyn Beata: Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu przemocy w rodzinie // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 237-248.
 • Heine Marek: Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 92-108.
 • Herzberger Sharon D.: Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Jakubczak-Gębala Marta: Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 71-82.
 • Jundziłł Elżbieta: Przemoc w rodzinie w oczach kobiet // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 283-296.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, JankeAndrzej W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 255-272.
 • Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne.-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 24-34.
 • Krahe Barbara: Agresja.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, s.141-172.
 • Krzętowska Longina: Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 109-113.
 • Lachewicz Katarzyna: Społeczne przekonania dotyczące przemocy w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 13-19.
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Matlęga Michał: Przemoc w rodzinie wobec starszych jej członków - próba egzemplifikacji // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 207-219.
 • Matysiuk Renata, Rosa Ryszard: Przemoc w rodzinie zagrożeniem podstawowych praw i wolności dziecka // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 269-282.
 • Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
 • Mendecka Grażyna: Kary stosowane przez rodziców jako przejaw przemocy // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 83-91.
 • Napora Elżbieta: Poziom agresji u matek i u ojców - analiza porównawcza // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 66-70.
 • Nowak Anna: Przemoc wobec dziecka w rodzinie (wybrane aspekty prawne) // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 20-26.
 • Pływaczewski Emil W., Szczygieł Grażyna B.: Wybrane aspekty profilaktyki przemocy w rodzinie // W: Pomoc rodzinie / red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka, Lesław Pytka.-Białystok: Wydawnictwo eRBe, 1999, s. 73-82.
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Rode Danuta: Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania sprawców przemocy w rodzinie // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TowarzystwaWiedzy Powszechnej, 2009, s. 117-132.
 • Rode Danuta: Przemoc w rodzinie. Kobieta jako ofiara przemocy wewnątrzmałżeńskiej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 126-140.
 • Sokołowska-Dzioba Teresa: Percepcja agresywnych zachowań rodziców przez uczniów odnoszących sukcesy i doznających porażek szkolnych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 58-65.
 • Szpringer Monika, Laurman-Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym.- Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.
 • Śniegulska Anna: Przeciw społecznemu wykluczeniu kobiet doświadczających przemocy w rodzinie // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 278-284.
 • Wiśniewska Barbara: Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 113-120.
 • Wójtowicz Halina: Przemoc w rodzinie - cierpienie w ciszy // W: Patologie zachowań społecznych:rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna - przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000, s. 142-243.
 • Zając Anna: Psychospołeczne skutki przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 120-125.
 • Zygarowicz Agnieszka: Przemoc w rodzinie na Podkarpaciu // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 187-206.
Artykuły z czasopism
 • Bartosiewicz Marzena: Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 6, s. 13-15.
 • Hubscher Kornelia: Przemoc wobec dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 41-43.
 • Jaros Paweł: Przemoc wobec dzieci - propozycja zmian systemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-7.
 • Jarosz Ewa, Wysocka Ewa: Dylematy, problemy i zasady diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie // Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne.- 2001, nr 3/4 (19/20), s. 62-74.
 • Krajewska Beata: Odebranie dzieci rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 31-33.
 • Liciński Marek: Przemoc wobec dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 23-31.
 • Maćkowicz Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 34-37.
 • Skwarek Małgorzata: Przemoc wobec kobiet w rodzinie - perspektywa społeczno-polityczna // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s. 44-52.
 • Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 3-10.
 • Tucholska Stanisława:Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Hałaj Joanna Barbara: Przestępczość nieletnich w okresie transformacji // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s.81-96.
 • Hollin Clive R., Browne Deborah, Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Kobes Paweł: Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Kowalska-Ehrlich Barbara: Przestępczość młodzieży - rozmiary i charakterystyka zjawiska // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.-Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - s. 389-402.
 • Kozaczuk Franciszek: Skłonność nieletnich do zachowań amoralnych i przestępczych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 135-154.
 • Markocki Zygmunt: Społeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 403-420.
 • Ostrowska Dorota: Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 293-298.
 • Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Sitarczyk Małgorzata: Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska Jadwiga: Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 2, s. 11-21.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- Kraków: Wydaw.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Czabała Jan Czesław: Czynniki leczące w psychoterapii.- Warszawa: Wydaw.Nauk.PWN, 2000.
 • Deissler Klaus G.: Terapia systemowa jako dialog: odkrywanie samego siebie? .- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością.- Poznań: "Media Rodzina", 1997.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny.- Wyd. 3. - Poznań: "Media Rodzina", 1998.
 • Fengler Jorg: Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000.
 • Forward Susan, Buck Craig: Toksyczni rodzice.- Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, 1989.
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1998.
 • Hinchliffe Mary K., Hooper Douglas, Roberts John F.: Melancholia małżeńska. - Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1987.
 • Kaduson Heidi, Schaefer Charles: Zabawa w psychoterapii.-Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2002.
 • Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: "Żak", 1996.
 • Opowieści terapeutów: [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz.- Warszawa: Wydaw.Szk. i Pedag., 1997.
 • Podstawy terapii grupowej / red. Harold S. Bernard, K. Roy MacKenzie.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000.
 • Robinson Bryan E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawa: Państ.Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001.
 • Santorski Jacek: Jak żyć żeby nie zwariować.- Warszawa: "Jacek Santorski & Co", 1997.
 • Sikorski Wiesław: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń.- Warszawa: Wydaw.Akadem. "Żak", 2002.
 • Terapia pedagogiczna. T.1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.
 • Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorelacja. T. 2 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw.Uczel.WSP, 2000.
 • Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw.Uczel.Akademii Bydgoskiej, 2001.
Artykuły z czasopism
 • Dulińska Joanna, Duda Michał: Podążając za swoim doświadczeniem, czyli terapia zorientowana na proces // Charaktery.- 2006, nr 3, s. 41.
 • Eichelberger Wojciech  Psychoterapia i smród zen / rozm. Bogdan Białek // Charaktery.- 2004, nr 11, s. 43-46.
 • Grzesiuk Lidia: Proszę mnie zmienić / rozm. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery.- 2006, nr 6, s. 56-58.
 • Jedliński Krzysztof: Etyczny terapeuta, bezpieczny pacjent // Charaktery.- 2005, nr 2, s. 32.
 • Józefik Barbara: Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery.- 2005, nr 10, s. 32-33.
 • Karlińska Milena: Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery.- 2006, nr 2, s. 40.
 • Karlińska Milena, Nehrebecki Andrzej: Najszybciej do celu, czyli terapia krótkoterminowa // Charaktery.- 2005, nr 12, s. 35.
 • Król-Fijewska Maria: Czas na psychoterapię // Charaktery.- 2005, nr 8, s.23-25.
 • Mariańczyk Katarzyna: Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna // Charaktery.- 2005, nr 9, s. 28-29.
 • Szymańska Katarzyna: Zasoby w tobie, czyli terapia ericksonowska // Charaktery.- 2006, nr 1, s. 39.
 • Węglorz-Makuch Katarzyna: Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt // Charaktery.- 2005, nr 11, s. 30-31.
 • Woydyłło Ewa: Superwizję czas zacząć // Charaktery.- 2005, nr 3, s. 34-36.

R

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 • Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Barczyk Angelika, Barczyk Piotr Paweł: Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
 • Bartkowicz Zdzisław: Psychoterapia resocjalizująca - zwątpienia i nadzieje // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s.149-154.
 • Bielicki Eugenius: Z problematyki resocjalizacyjnej:patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.
 • Borowski Ryszard: Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych.- Warszawa: Wydawnictwo "Kronika",1995.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T.2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 • Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Iwański Zbigniew: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2003.
 • Jezierska Barbara: Funkcjonalność placówki resocjalizacyjnej a zachowania agresywne jej wychowanków // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 161-178.
 • Kalinowski Marian: Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005.
 • Kalinowski Marian, Pełka Jerzy: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich.- Warszawa: Wydawnictwo akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003.
 • Kieszkowska Anna: Resocjalizacja w zakładach poprawczych czy demoralizacja // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 179-192.
 • Konopczyński Marek: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2006.
 • Kowalczyk Małgorzata: Zabójcy i mordercy: czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Kozaczuk Franciszek, Kozaczuk-Maruszak Joanna: Resocjalizacja penitencjarna. Nadzieja czy porażka? // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 137-148.
 • Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej.- Kraków: Impuls, 2008.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Machel Henryk, Żerko Józef: Zagrożenie personelu resocjalizacyjnego agresją w zakładach izolacyjnych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 317-323.
 • Maciaszczyk Paweł: Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 105-127.
 • Mihilewicz-Mandecka Ewa: Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 137-146.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Murdecka Irena: Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 200, s.91-174.
 • Nowosiadły Agnieszka: Kierunki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowiskowych świetlicach dla dzieci // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s.107-118.
 • Olszewska Ewelina: Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
 • Opora Robert: Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Ostrowska Krystyna: Psychologia resocjalizacyjna: w kierunku nowej specjalności psychologii: dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Paszkiewicz Angelika: Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii.- Białystok: Trans Humana, 2005.
 • Pospiszyl Kazimierz: Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998.
 • Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej / red. nauk. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, [2008].
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Leickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Probacja i resocjalizacja instytucjonalna: wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. Huberta Kupca.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Frabnciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Przybyliński Sławomir: Więźniowie niebezpieczni: ukryty świat penitencjarny.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Puszka Marian: Oddziaływanie przez kulturę w procesie resocjalizacji skazanych // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.207-212.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.1 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.2 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / red. Anetta Jaworska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty zsocjologii rodziny i resocjalizacji).- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Skwarek Janusz: Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 97-104.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Szałański Jan: Osobliwości procesów resocjalizacji chłopców i dziewcząt w zakładach // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 193-204.
 • Wach Tomasz: Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych.- Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
 • Węgliński Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2004.
 • Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Wysocka Ewa: Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Zalewski Grzegorz: Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków.- Białystok: [Akademia Medyczna], 2004.
 • Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, JolantaSudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
Artykuły z czasopism
 • Bac Teresa: Zakład karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych // Auxilium Sociale, nr 3/4 (19/20), s. 275-284.
 • Iwanicki Hubert: Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 6, s. 27-30.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, 50-54.
 • Kijak Remigiusz: Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 1, s. 37-49.
 • Kwiatkowski Piotr: Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania // Szkoła Specjalna.- 2002, nr 2, s. 87-95.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 2, s. 115-129.
 • Łukasiewicz Marek: Resocjalizacja w "poszerzonej rzeczywistości" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 28-34.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 16-18.
 • Marek Inocenty: Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 7, s. 32-38..
 • Muskała Maciej: System resocjalizacyjny Glen Mills School // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 30-35.
 • Wolan Tadeusz: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 6, s.32-37.
 • Zięciak Monika: Znaczenie współpracy z rodziną w pozytywnej integracji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 56 - 62.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1997.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny.- Wyd. 3. - Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1998.
 • Rodzina współczesna / red. nauk. Maria Ziemska.- Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1999.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
Artykuły z czasopism
 • Galica Agnieszka: Magiczny krąg // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 15-16.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Szamański Mirosław Józef: Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 8, s. 9-15.
 • Sztander Wanda: Dobra rodzina // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 19-21.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie