Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

M

:
Wydawnictwa zwarte

 • Glińska- Lachowicz Anna : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - s. 94-117.
 • Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 70-77.
 • Konopczyński Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - s. 252-262: Terapia przez muzykę jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji.
 • Kuśpit Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 403-413.
 • Lewandowska-Kidoń Teresa : Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - s. 193-205.
 • Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999, s. 166-169.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie // W: Nauczyciel kompetentny :teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - s. 152-157.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich // W: Terapia w resocjalizacji.Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa. - Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - s. 217-226 .
 • Stadnicka Janina: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa: WSiP, 1998.

Artykuły z czasopism

 • Dębicka Izabela: Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr4, s. 56-65.
 • Grenda Iwona: Elementy muzykoterapii w przedszkolu // Wychowanie w przedszkolu.-2017, nr 1, s. 54-56.
 • Grudziewska Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200.
 • Jędrzejczyk Iwona : Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Kilian Marlena, Cichocka Małgorzata : Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących : założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257.
 • Kłysz-Sokalska Natalia: Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23.
 • Krawiecka Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... : przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293-298.
 • Ploch Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99.
 • Płocka Weronika : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39.
 • Sienkiewicz-Wilanowska Julia Anastazja : Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 24-28.
 • Woźniak Małgorzata : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40.
 • Woźniczka Ewa : Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50.
 • Woźniczka Ewa : Terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16.

N

:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol i narkotyki w życiu młodzieży polskiej: dylematy profilaktyki. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Barczykowska Agnieszka: Narkomania. Między drug free a terapią substytucyjną - w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 285-310.
 • Dimoff Timothy: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.– Warszawa: „Elma Books”, 1993.
 • Jędrzejko Mariusz: Leksykon narkomanii.– Pułtusk: WSH, 2004.
 • Kwiatkowski Piotr: Moderatory w wybranych ścieżkach ryzyka narkomanii // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 179-192.
 • Łuczak Elżbieta: Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii.– Pułtusk: WSH im. A. Gieysztora, 2004.
 • Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.– Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Młodzież z grupy ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Muszyńska Anna: Narkomani- sprawcy czynów karalnych.– Kraków: „ Zakamycze”, 2004.
 • Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Studziński Tadeusz, Chwedorowicz Roman: Neuronalne mechanizmy uzależnień i zniewolenia mózgu przez substancje narkotyczne // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 65-72.
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi NIE!!! alkoholowi i narkotykom.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Chańko Anna, Konaszewski Karol: Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 46-51.
 • Hoffmann Beata: Kultura młodzieżowa i narkotyki - kierunki przemian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 20-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Borzyszkowska Halina: Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 41-48.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Czekan Dariusz: Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich // W: Wspólczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 279-304.
 • Dąbrowska Joanna: Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali. Doniesienie z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s.264-289.
 • Dobrzeniecki Józef: Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w zakładzie poprawczym // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 173-180.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Krakó: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Dzięcioł Bogusław, Tomkowiak Hubert: Diagnoza nieprzystosowania społecznego oparta na teorii kontroli społecznej(doniesienie z badań // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 279-286.
 • Dudek Mieczysław: Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 94-104.
 • Durka Grażyna: Kradzieże i oszustwa jako przejaw niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 101-112.
 • Fidelus Anna: Zjwisko nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży - aktualne wyzwania i propozycje działań profilaktycznych // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 182-196.
 • Gindrich Piotr: Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania: wybrane zagadnienia.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2007.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Grochal Joanna: Młodzież niedostosowana społecznie zatrzymana w policyjnych izbach dziecka // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowniu, 2001, s. 516-527.
 • Ilnicka Renata Małgorzata: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży.- Toruń: Wydawnnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008.
 • Jamrożek Mirosław: Diagnostyka preselekcyjna niedostosowania społecznego nieletnich // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 204-229.
 • Kosek- Nita Bogumiła: Problemy niedostosowania społecznego w środowisku rodzinnym // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 411-418.
 • Kowalczewska-Grabowska Katarzyna: Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 167-178.
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Łączek Tomasz: Diagnoza przyczyn nieprzystosowania społecznego jednostki jako element przeciwdziałania zachowaniom agresywnym // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 148-157.
 • Łukaszek Maria: Wczesne formy aktywności seksualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 204-223.
 • Miłek Krzysztof: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 55-66.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela: Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie.- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze [2004].
 • Murdecka Irena: Wspomaganie rozwoju moralnego młodzieży niedostosowanej społeczni // W: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 187-206.
 • Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół: analiza porównawcza / red. Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Monika Górska, Magdalena Kot-Radojewska.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.
 • Panasiuk Maria: Współczesne uwarunkowania patogenezy rodzinnej w niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 43-54.
 • Papież Jan: Młodzież niedostosowana społecznie a aids // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 107-114.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004, s. 181-214 : Nieprzystosowanie społeczne ( niedostosowanie społeczne).
 • Pisanko Marzena: Poczucie alienacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 118-128.
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 85-133 : Wybrane problemy nieprzystosowania społecznego.
 • Przepióra-Kapusta Małgorzata: Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 138-146.
 • Puszczewicz Hanna: Dziecko niedostosowane społecznie // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 94-130.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000, s. 88-123 : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży.
 • Rowicka Agnieszka: Rozwiązywanie problemów niedostosowania społecznego dzieci wychowywanych przez samotne matki w placókach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pomnika - Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 256-260.
 • Rybczyńska Dorota: Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 293-307.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Siemionow Justyna: Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Szczutowska Krystyna: Psychospołeczne problemy niedostosowania społeczneg.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
 • Szecówka Adam: Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 147-152.
 • Szałański Jan: Poczucie koherencji młodzieży niedostosowanej społecznie a spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 106-117.
 • Szwejka Łukasz: Stygmatyzacja jednostek niedostosowanych społecznie, odrzucanych przez grupę rówieśniczą // W: Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 47-64.
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Wszeborowska-Lipińska Beata: Specyficzne trudności w uczeniu się a niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania młodzieży // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 259-264.
 • Zaorska Marzenn: Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 205-210.
Artykuły z czasopism
 • Garbiec Mariusz: Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 41-43.
 • Kaniowska Teresa: Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 7-10.
 • Komorowska Agnieszka: Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 1, s. 71-82.
 • Korbut Anna: Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym - przyczyny, skutki, profilaktyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 34-42.
 • Krajewska Ann: Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 3-11.
 • Mierzwa Anna: Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s.32-34.
 • Potempska Elżbieta: Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s.15-22.
 • Przybysz Małgorzata: Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 32-35.
 • Siemionow Justyna: Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 20-27.
 • Siemionow Justyna: Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 30-34.
 • Siemionow Justyna: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wybrane pytania i odpowiedzi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 4, s. 27 - 34.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.
 • Zawadzki Patryk: Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s.37-39.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czajkowska Irena,Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 26-62 :
  Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Gordzelewska Beata: Przyczyny niepowodzeń szkolnych // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. s. 9-22. Sygn.: 5830-ped
 • Karpińska Anna: Kierunki badań w obszarze niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 195-212.
 • Karpińska Anna: Nauczyciel wobec złożoności przyczyn niepowodzeń szkolnych // W: Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym: wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki / pod red. Genowefy Koć-Seniuch Andrzeja Cichockiego.– Białystok : „Trans Humana”, 2000, s. 212-222.
 • Klasińska Barbara: Zainteresowania uczniów jako antidotum na niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 225-233.
 • Konopnicki Jan: Powodzenia i niepowodzenia szkolne.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.
 • Kozieł Beata: Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców.- Katowice: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Kozieł Beata: Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? Krótka refleksja teoretyczna // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242.
 • Kozieł Beata: Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń szkolnych - krótka refleksja // W: Współczesna rodzina: dylematy teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk.Janusz Stanka i Wojciech Zając.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2011. s. 123-138. Sygn.: 7920-ped
 • Kupisiewicz Czesław: Dydaktyka ogólna.– Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000, s. 253-270: Niepowodzenia szkolne.
 • Kupisiewicz Czesław: Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. – Warszawa : ”Żak”, 1995, s. 168-180: Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla Europy.
 • Kwieciński Zbigniew: Bezbronni: odpad szkolny na wsi.– Toruń :”Edytor”, 2002.
 • Łuczak Bogumiła: Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie.- Warszawa : „G & P”, 2000.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa : „Żak”, cop. 2003, s. 356-368: Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych.
 • Olechowska Agnieszka: Specjalne potrzeby edukacyjne.- Warszawa: PWN, 2016, s. 244-257.
 • Paszkiewicz Aneta: Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna.- Warszawa: Difin, 2012.
 • Pindera Michał: Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych // W: Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda, Sylwester Scisłowicz.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004. s. 85-94. Sygn.: 6375-ped
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych, w świetle badań lekarzy, pedagogów i psychologów : materiały z VI Międzynarodowego sympozjum higieny i medycyny szkolnej / red. Maria Chojecka, Jerzy Serejski, Lech Zdunkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 • Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Rimm Sylvia B.: Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie.- Warszawa: WSiP, 1994.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawiaralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290.
 • Terapia pedagogiczna: zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Zińczuk Monika: Niskie oceny gimnazjalistów jako jeden z przejawów ich niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 243-257.
Artykuły z czasopism
 • Antczak Barbara: Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych // Journal of Modern Science.- 2015, t. 2/25/2015, s. 297-311.
 • Błaszczak Krzysztof: Indywidualna praca z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 48-49.
 • Dziurzyński Krzysztof: Teoretyczne aspekty badań nad niepowodzeniami szkolnymi //Journal of Modern Science.- 2013, t. 4/19/2013, s. 65-80.
 • Iwanowska Małgorzata, Kazimierowicz Marek: Uczeń z trudnościami w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 5, s. 26-28.
 • Jasiak Justyna: O syndromie nieadekwatnych osiągnięć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 34-37.
 • Karpińska Anna: Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2011, nr 3, s.18-29.
 • Kwiatkowska Henryka: Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2002, nr 1, s. 57-66.
 • Ostrowska Małgorzata: Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 9, s. 19.
 • Pardej Katarzyna: Niepowodzenia edukacyjne uczniów szkół zawodowych - model badań // Ruch Pedagogiczny.- 2015, nr 4, s. 77- 88.

O

:
Wydawnictwa zwarte

 • Nestorowicz-Wyborska Justyna: Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin /red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina.- Warszawa: Difin, 2011, s. 137-148.
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000, s.48-53.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011
 • Sosnowski Tomasz: Relacje ojciec - dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego // W: Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 418-424.
 • Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Artykuły z czasopism

 • Borowiec Marta: Ojcostwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s.47-50.
 • Chwalińska Justyna: Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 7, s. 3-11.
 • Jankowska Maria: Rola ojca w wychowaniu dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s.4-12.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 51-54.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 47-51.
 • Paruzel Eugeniusz: Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 4, s. 20-27.
 • Ruszkiewicz Dorota: Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 31-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarska-Wnuk Izabela: Zarządzanie szkołą XXI wieku: perspektywa menedżerska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Gawrecki Lechosław: Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003
 • Gawroński Krzysztof: Potyczki prawne dyrektora szkoły: rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą: antologia IV / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2001.
 • Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą: narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły.-  Warszawa ; Poznań : "Ławica", 1993.
 • Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i w praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Pielachowski Józef: Sto spraw szkoły: miniencyklopedia prawnoorganizacyjna.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Rozwój organizacyjny szkoły: antologia III / pod red. Zbigniewa Radwana.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie: podręcznik akademicki.-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.
 • Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Jana Kubiczka i Barbary Kultrowskiej.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą: wybrane problemy teoretyczno-praktyczn.- Warszawa;Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą: wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
 • Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą / pod red. Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
Artykuły z czasopism
 •  Cichoń Anna: Rola dyrektora szkoły jako lidera //Edukacja: Studia, Badania, Innowacje.- 2001, nr 1 (73), s.87-92.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Banach Czesław: Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 209-219.
 • Barłóg Krystyna: Niepokój młodych nauczycieli a metody asertywności // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 296-301.
 • Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997. - s. 516-521: Osobowość nauczyciela. 
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. Komitetu red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2004, s. 976-1000: Osobowość nauczyciela.
 • Gorbatkow Aleksander A.: Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 284-288.
 • Kosyrz Zdzisław: Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego.- Warszawa: "Pedagogium", 2005.
 • Kosyrz Zdzisław: Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos.- Warszawa: "Żak", 1999, s. 505-519.
 • Kwiatkowska Henryka: Pedeutologia / komitet nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
 • Marcinkowski Marian: Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski.- Toruń: "Adam Marszałek", cop.2009, s. 205-213.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998, s. 369-385: Osobowość i zawód nauczyciela.
 • Okoń Wincenty: Wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 239-256: Problem osobowości nauczcyciela.
 • Pufal-Struzik Irena: Osobowość i twórcza postawa nauczycieli szkół podstawowych // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. s. 278-283. 
 • Woźniak Robert B.: Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998, s. 267-292: Nauczyciel i klasa szkolna.
Artykuły z czasopism
 

P

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Lowe Geoff, Foxcroft David R., Sibley David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Pospiszyl Irena : Przemoc w rodzinie. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000.
 • Pospiszyl Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999.
 • Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Zygarowicz Agnieszka: Przemoc w rodzinie na Podkarpaciu // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 187-206.
Artykuły z czasopism
 • Becker-Pestka Daria: Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 42-48.
 • Chojnacka Wiesława : Reakcja dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42.
 • Krajewska Beata: Odebranie dzieci rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 31-33.
 • Łakoma Sylwia: Rodzina dysfunkcyjna - przyczyny i ich charakterystyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 7, s. 20-28.
 • Makowska Jolanta : Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-63.
 • Walc Wiesława: Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 25-30.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.– Kraków: „Impuls”, 1997.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.– Toruń: Wydaw. Eduk. „Akapit”, 1999.
 • Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno- psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Kwieciński Zbigniew: Socjopatologia edukacji.– Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.
 • Przemoc dzieci i młodzieży: w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej / red. Irena Pospiszyl.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1997.
 • Wagner Iwona: Między akceptacją a manipulacją – refleksje z badań dotyczących podmiotowości ucznia w szkole (respektowanie praw ucznia) // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i formy / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski.– Kraków: „Impuls”, 2000.– S. 364-376.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.– Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamek Irena: Maria Montessori i jej system// W: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków: "Impuls", 1997.- s. 146-153. C-ped
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - s. 137-140. C-ped, 3937-40.
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności.- Kraków : "Impuls", 1998. C-ped.
 • Center-Guz Małgorzata: Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym . - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. - s. 272-281. C-ped
 • Głodzik Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2002. - S. 123-128. C-ped, 6111.
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1998. C-ped
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. C-ped
 • Kot Stanisław : Historia wychowania. T. 2,Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby. - Wyd. 3 (wg wydania drugiego z 1934 roku). - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 335-339 : Pedagogika naukowa Marii Montessori. C-ped, 710-2, 760
 • Kucha Ryszard : Pedagogika Marii Montessori // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 324-334
  Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej. Specyfika pedagogiki M. Montessori. C-ped, 5701-3, 7701-4.
 • Ludwig Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535 . C-ped
 • Ludwig Harald LUDWIG Harald: "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 105-117
  Myśl ekologiczna M. Montessori. "Teoria kosmiczna" Montessori - ewolucja natury, ewolucja ludzkości i kultury. Projekt wychowania kosmicznego" wg Montessori. Aktualność i krytyczne aspekty koncepcji Montessori.. C-ped, 3852-5
 • Łatacz Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 51-64
  Koncepcja szkoły średniej wg M. Montessori. Wychowanie moralne. Więź ze współczesną cywilizacją. C-ped, 3937-40
 • Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 99-104.
  C-ped, 3852-5
 • Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : "Impuls", 1997. C-ped, 3932-5
 • Miksza Małgorzata, Łatacz Ewa : Metoda Montessori // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 173-180. C-podr
 • Okoń Wincenty: Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 177 : Montessori Maria. C-podr
 • Surma Barbara : Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce. Zasady funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego w systemie Montessori // W: Karbowniczek, Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 208-214, C-ped, 7907-8, 7934-8
 • Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 257-267. C-ped
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 173-215 : Metoda Marii Montessori
  Fragmenty z książki: Dr Montessori "Domy dziecięce : metoda pedagogii naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci". Warszawa 1913. C-podr
Artykuły z czasopism
 • Baran Zofia, Cyran Alfreda, MOMORA Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343.
 • Kania Magdalena, Szymańska Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278.
 • Marczak-Pilipczuk Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie