Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznychCurrently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:19)
Dział filozofii (filozofia człowieka) i dyscyplina naukowa (a. przyrody, a. kultury, a. polityczna, a. społeczna, a. teologiczna, a. kognitywna, a. stosowana). Specyfikacja antropologii jest holistyczny opis, wyjaśnienia i interpretacja czlowieka jako istoty biologicznej oraz twórcy i użytkownika kultury. Człowiek i jego rozwój widziany w perspektywie antropologicznej stanowi zakres problematyki teorzącej filozofię wychowania.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:20)
1) W znaczeniu szerokim -filozoficzne poglądy przeciwstawne do naturalizmu, głównie w zakresie ontologii, teoria poznania, etyki, estetyki;
2) w metodologii nauk - antynaturalizm metodologiczny - jest stanowiskiem, którego przedstawiciele sa w opozycji do naturalizmu metodologicznego i podkreślaja zasadniczą swoistość oraz odrębność metodologiczną nauk humanistycznych w stosunku do nauk przyrodniczych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:21)
Jednoznaczna charakterystyka definiowanego obiektu poprzez określenie zakresu i tresci stosowanego pojęcia. W zanczeniu klasycznym definicję tworzy się przez poprzez wskazanie najblizszego rodzaju  i roznicy gatunkowej, np. proces wychowania jest celowościowym procesem edukacyjnym.
Definiowanym pojęciem jest "wychowanie". Najbliższy szerszy rodzaj (klase) stanowi a procesy celowościowe. Różnica rodzajowa została określona pojęciem edukacji.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:22)
Pedagogia, której cele koncentruja się na zmainie struktur poznawczych uczniów poprzez nauczanie i uczenie się (dostarczanie nowych danych, informacji i wiedzy oraz dokonywanie operacji na nich i przez to dokonywanie zmian w strukturze poznawczej uczniów).
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:22)
Subdyscyplina pedagogiczna, która przedmiotem swoich badań uczyniła cele, treści, metody, zasady, środki i formy organizacyjne kształcenia (nauczania i uczaenia się)
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:23)
Pedagogia, której cele zredukowane są do procesu wychwania w wąskim znaczeniu (odnoszącym się do sfery emocjonalno-motywacyjnej i zachowań) lub zakładana jest wyższość wychowania nad kształceniem i wtedy cele formułowane są w kategoriach wartościujących o charakterze etycznym (wyprowadzone zostają z etyką).
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:24)
1) Proces dowolnej interakcji pomiędzy ludzmi:
2) w węższym zanczeniu jest to interakcja zwerbalizowana, rozumiana jako działanie komunikacyjne za pomocą aktów mowy. W tym znaczeniu dyskursem nazywamy takie działanie poznawcze, w którym strony zobowiązane sa do posługiwania się argumentacją respektującą nie tylko zasady logik, ale również "etyczne zasady mowy" (Habermas) lub/i "zasady dyskusji racjonalnej" (Hołówka), warunkiem koniecznym dla zaistnienia  dyskursu jest gwarancja "wolności słowa i wolności działania".
3) w socjologii dyskursem nazywa się ramy maślenia praktykowane w danym obszarze życia społecznego (d. edukacyjny, d. pedagigiczny, d. prawniczy, d. historyczny, d. w klasie szkolnej)
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:24)
Pojęcie to początkowo w języku polskim było zamiennie stosowane z pojeciem "wychwania" i "ksztalcenia". W zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny przez pojecie "edukacji" rozumie się najczęściej:
1) ogół oddziaływań międzygeneracyjnych, służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka, a zatem moga to być oprócz procesów celowościowych (wychowania i kształcenia), także procesy naturalnego wrastania jednostki w grupy spoleczne i kulture swojego czasu historycznego oraz miejsca, jak rownież procesy uspołeczniające poprzez organizację życia społecznego:
2) ogol oddziaływan międzygeneracyjnych służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznayczych, estetycznych, moralnych i religijnych), czyniących z niego istote dojrzałą, świadomie realizującą się "zadomowioną' w danej kulturze, zdolna do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji:
3) ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka, rozwój ten okreslony poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejsza kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:25)
Pomiar jakości kształcenia, służący monitorowaniu zmian w systemie oświatowym jako całość, poszczególnych agendach tego systemy lub w zakresie poszczególnych zadań przypisanych tym agendom i zatrudnionym w nich osobom.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:26)
Tendencja która zdominowała przełom XX i XIX wieku, związana z pojawieniem się problemów globalnych, takich jak problem pokoju, ochrony środowiska naturalnego (powietrza, wody, ziemi), a także problemy polityczne, demograficzne, ekonomiczne i inne. rozwiązywanie tych problemów wymagało powstania instytucji ponadpaństwowych oraz działań przekraczających tradycyjne granice państw nowoczesnych. rewolucja informatyczna z kolei w sposób zdecydowany przyczyniła się do przezwyciężenia tradycyjnych barier komunikacyjnych związanych z czasem i przestrzenią, wywołując jako skutek uboczny stan nadmiaru danych, informacji i wiedzy, który nazywany jest "zaczadzeniem informacyjnym' lub 'smogiem informacyjnym". Przyspieszenie procesów globalizacyjnych  spowodowane zostało rozpadem imperium sowieckiego (zwanego u nas obozem państw socjalistycznych) i zanikiem tzw. "żelaznej kurtyny", której symbolem jest łuk berliński.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:27)
1) W tradycji rzymskiej oznaczała pewna koncepcję światopoglądową, wg której człowiek traktowany był jako istota szczególna. Wyrazem tej szczególności miała być kreatywność człowieka, czyli jego zdolność do tworzenia kultury, jej ciągłego wzbogacania oraz umiejętności i wola dokonywania konkretnych wyborów wg kryterium wartości
2) w XIX wieku historycy używali tego terminu dla nazwania prądu umysłowego, który ujawnił się w renesansie odrodzeniem ideałów świata starożytnego, głównie dzięki zainteresowaniu się ludzi tej epoki literaturą i sztuka świata starożytnego
3) współczesne pojęcie to jest tak wieloznaczne, rozmyte i nadużywane, że uniemożliwia skuteczne porozumiewanie się ludzi, powoduje raczej zakłócenia w porozumiewaniu się.
Przydatne w pedagogice jest tylko następujące jego znaczenie:
a) jako idiomu "nauki humanistyczne", które stosuje się do nazwania ogółu dyscyplin naukowych, opisujących, wyjaśniających i interpretujących rzeczywistość kulturową jako przeciwstawną rzeczywistości przyrodniczej; b) jako podstawy afirmującej godność jednostki ludzkiej,
c) jako doktryny pedagogicznej promującej tradycyjną koncepcję klasycznego "nauczania wychowującego" ( tradycyjnie rozumiane kształcenie ogólne).
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:22)
Dziedzina filozofii, której przedmiotem dyskursu sa wartości i akty wartościowania. Nauka odróżnia fakty od wartości i zdania opisowe od zdań wartościujących. Rozważania dotyczące określonego typu wartości mogą być włączone wdo problematyki badawczej dyscypliny naukowej i z tego powodu zasadne jest mówienie o " aksjologii pedagogicznej" jako dziele pedagogiki ogólnej, której reprezentanci zajmują się wartościami i procesami wartościowania w procesach edukacyjnych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:25)
Odnosza się do całej osobowości człowieka, mogą mieć charakter normatywny (postulowany) lub opisowy ( wtedy wymagają rekonstrukcji w procesie badań naukowych).
Cele zawsze mają charakter ideologiczny, ponieważ formułowane są i interpretowane z punktu widzenia określonych wartości i wartościowania oraz interesów. Wiążą się bezpośrednio ze społeczną praktyką, ponieważ żadne twierdzenia naukowe i teorie naukowe nie stanowią wystarczającego zbioru przesłanek, uzasadniajacych podejmowanie ( lub niepodejmowanie) jakichkolwiek działań edukacyjnych. Jeżeli jednak przeslanke opisująca ( zadnie orzekające) uzupełnimy przesłanką o wartościach (zdaniem normatywnym), to sylogizm ten może stanowić uzasadnienie dla formułowanych dyrektyw praktycznych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:26)
Odnosza się do całej osobowości człowieka, mogą mieć charakter normatywny (postulowany) lub opisowy ( wtedy wymagają rekonstrukcji w procesie badań naukowych). Cele zawsze mają charakter ideologiczny, ponieważ formułowane są i interpretowane z punktu widzenia określonych wartości i wartościowania oraz interesów. Wiążą się bezpośrednio ze społeczną praktyką, ponieważ żadne twierdzenia naukowe i teorie naukowe nie stanowią wystarczającego zbioru przesłanek, uzasadniajacych podejmowanie ( lub niepodejmowanie) jakichkolwiek działań edukacyjnych. Jeżeli jednak przeslanke opisująca ( zadnie orzekające) uzupełnimy przesłanką o wartościach (zdaniem normatywnym), to sylogizm ten może stanowić uzasadnienie dla formułowanych dyrektyw praktycznych.
Słowo kluczowe: