Thursday, 2 April 2020, 18:06

Serwis: @LSW
Kurs: @LSW (@LSW)
Słownik pojęć: Tematyczne zestawienia bibliograficzne

Z

:
Wydawnictwa zwarte
 • Winiarski Mikołaj: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
Artykuły z czasopism
 • Łysakowska Halina, Wieczorek Anna: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr1, s. 25-28.
 • Łaźny Grażyna: Zajęcia pozalekcyjne w szkole przyszpitalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 24-26.
 • Smolińska-Theiss Barbara : Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne: wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 6, s.46-51.
 • Górska Grażyna: O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 51-52.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004.
 • Gaś Zbigniew B.: Pomoc psychologiczna młodzieży.- Warszawa : WSiP, 1995.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa : PAX, 1999.
 • Łobocki Mieczysław : Wybrane problemy wychowania: nadal aktualne.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - S. 181-226: W sprawie trudności wychowawczych.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003.
 • Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli?.- Warszawa: WSiP, 1999.
 • Sakowska Magdalena, Sikorska Joanna, Żwirblińska Alina: Obyś cudze dzieci...wychowywał: jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum [i nie tylko].- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000.
 • Zanim w szkole będzie źle: profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004.
Artykuły z czasopism
 • Kicińska Martyna, Klause-Jaworska Ewa: Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 24-29.
 • Olszewska Aleksandra: Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 24-25.
 • Ratajczak Maria: Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s. 35-40.
 • Sobieszczuk Małgorzata Iwona: Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 50-52.
 • Świniarska Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 8, s. 46-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czechowska-Bieluga Marta: Kobieta w roli dyrektora szkoły.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: eMPi2 , 2001.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą : poradnik-informator dyrektora szkoły.-Warszawa: "Ławica", 1993.
 • Kwiatkowski Stefan Michał: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Menedżer i kreator edukacji / red. Henryk Bednarczyk, Czesław Plewka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Otręba Rafał: Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie.- Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki, Henryka Bednarczyka. - Radom : ITE, 2000.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
Artykuły z czasopism

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.– Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 119-139 .
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica dziecka z zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – s. 336-340.
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.- Kraków: Impuls, 2005.
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju./ red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – s. 163-182 .
 • Zaorska Marzenna : Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 217-240.
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – s. 271-275.

Artykuły z czasopism

 • Błaszczyk-Kowalska Sylwia: Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45.
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217.
 • Kowalczyk Małgorzata: Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 37-46.